ZAWIADOMIENIE POKRZYWDZONYCH O TERMINIE POSIEDZENIA Z POUCZENIEM

ZAWIADOMIENIE POKRZYWDZONYCH O TERMINIE POSIEDZENIA Z POUCZENIEM

Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim Wydział II Karny w sprawie o sygn. II K 559/19 przeciwko Rafałowi Bzdędze i Anecie Macewicz, oskarżonym o czyny z art. 286 § 1 k.k. i inne (w której postępowanie przygotowawcze prowadziła Prokuratura Rejonowa w Lwówku Śląskim o sygn. akt PR 2 Ds.304.2019), zawiadamia pokrzywdzonych, że termin posiedzenia w przedmiocie rozpoznania wniosków złożonych w trybie art. 335 § 2 k.p.k. wyznaczono na dzień 26.02.2020 roku o godz. 10:00, w budynku Sądu Rejonowego przy ul. Jaśkiewicza nr 12, sala nr 104. Nadto tut. Sąd poucza, że pokrzywdzony, do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego w pierwszej instancji może złożyć oświadczenie na piśmie lub do protokołu rozprawy, że chce działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Dotyczy pokrzywdzonych:

 1. PolCredit Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
 2. Olga Winkler
 3. IPF Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
 4. PKO BP S.A.
 5. Fincapital Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie
 6. Aasa Polska S.A z siedzibą w Warszawie
 7. Blue Media S.A z siedzibą w Warszawie
 8. Wonga.pl Sp. z o.o.
 9. Alfa Finance Sp. z o.o.
 10. Solven Finance sp. z o. o.
 11. Rapid Finance Polska Sp. Z o. o.
 12. Alfakredyt Sp. z. o.o.
 13. VIA SMS Spo. Z o.o.
 14. Centrum Rozwiązań Kredytowych Sp. z o.o.
 15. Aiqlabs Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
 16. Robert Bauer
 17. Provident Polska S.A z siedzibą w Warszawie
 18. Aneta Zdulska
 19. Aleksandra Bauer
 20. Nikoleta Markiewicz
 21. Vivus Finance I Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 22. Dominika Bauer
 23. Artur Szybko
 24. Aneta Zdulska
 25. Net Credit Sp. z o.o. z  siedzibą w Warszawie
 26. Miloan Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
 27. Krzysztof Domagała
 28. Blue Media S.A z siedzibą w Warszawie
 29. Net Credit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 30. Nordecum Sp. z o.o.
 31. Miloan Polska Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie
 32. Ferrarum Bank p.l.c. z siedzibą na Malcie
 33. Aiqlabs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawwie
 34. Sebastian Dobrowolski
 35. Aasa Posla S.A. z siedzibą w Warszawie
 36. Rapida Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 37. PKO BP S.A.
 38. Biuro Informacji Kredytowej
 39. Orange Polska S.A z siedzibą w Warszawie
 40. ID Finance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 41. Mash Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 42. Takto Finanse Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu
 43. Mikrokasa S.A z siedzibą w Gdyni
 44. Provident Polska S.A z siedziba w Warszawie
 45. Finva Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 46. mBank z siedzibą w Warszawie
 47. Polcredit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 48. ING Bank Śląski S.A z siedzibą w Katowicach
 49. Patryk Malinowski
 50. Alior Bank S.A.
 51. Justyna Wejman
 52. P4 Sp. z o.o.
 53. Santander Bank Polska S.A z siedzibą w Warszawie
 54. Kamila Kucza
 55. Jolanta Kłosin
 56. Yolo S.A. z siedzibą w Warszawie
 57. Wonga.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 58. Friendly Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 59. Vivus Finance Sp. z  o.o. z siedzibą w Warszawie
 60. Ducatos sp . z o.o o. z siedzibą w Warszawie
 61. Kazimierz Niezboroała
 62. Marcin Wojciechowski
 63. Primus Finance Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
 64. Marcin Markowski
 65. Piotr Bierbasz
 66. Emilia Krupicka
 67. Alan Klepacki
 68. Sebastian Bielecki
 69. Radosław Kostyk
 70. Kazimierz Niezborała
 71. Kamil Milewski
 72. Piotr Kowalski
 73. Justyna Zgondek
 74. Wiktor Błotny
 75. Józef Dinsberg
 76. Łukasz Brodowicz
 77. Zbigniew Lewkowski
 78. Edward Mażul
 79. Artem Iavdoshchak
 80. Mateusz Flis
 81. PLUS Bank S.A

POUCZENIE

Niestawiennictwo prawidłowo zawiadomionego pokrzywdzonego nie tamuje toku sprawy.

Pokrzywdzony może ustanowić pełnomocnika.

Na wniosek pokrzywdzonego, który nie ma pełnomocnika z wyboru, prezes sądu, sąd lub referendarz sądowy wyznacza w postępowaniu sądowym pełnomocnika z urzędu, w tym w celu dokonania określonej czynności procesowej w toku postępowania sądowego. W zależności od wyniku procesu pokrzywdzony może być obciążony kosztami wyznaczenia pełnomocnika z urzędu.

Pokrzywdzony, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej w pierwszej instancji może złożyć oświadczenie na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy, że chce działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Pokrzywdzony może aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek,                  o którym mowa w art. 46 § 1 Kodeksu karnego, to jest o orzeczenie wobec oskarżonego obowiązku naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Oskarżony do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie zawiadomiony o terminie rozprawy i pouczony o takim prawie oskarżonego.

Pokrzywdzony winien zawiadomić sąd o każdej zmianie swego adresu. Zaniedbanie tego obowiązku może spowodować uznanie przez Sąd pism wysłanych pod ostatni adres za doręczone. Pokrzywdzony, który przebywa za granicą ma obowiązek wskazać adres dla doręczeń w kraju, w razie nie uczynienia tego pismo wysłane na ostatni znany adres w kraju albo, jeżeli adresu nie ma załączonego do akt sprawy uważa się za doręczone. W razie odmowy przyjęcia pisma lub odmowy albo niemożności pokwitowania odbioru przez adresata uważa się doręczenia za wykonane. Jeżeli pozostawione zostanie zawiadomienie o piśmie z sądu w skrzynce doręczeń korespondencji bądź na drzwiach mieszkania adresata lub innym widocznym miejscu ze wskazaniem gdzie i kiedy pismo pozostawiono należy je odebrać w ciągu 7 dni, tą czynność powtarza się jeszcze raz. W przypadku nie odebrania pisma uważa się za skuteczne doręczenie.

Rejestr zmian dla: ZAWIADOMIENIE POKRZYWDZONYCH O TERMINIE POSIEDZENIA Z POUCZENIEM

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-01-08
Publikacja w dniu:
2020-01-08
Opis zmiany:
b/d