Zarządzenie Nr12/2020 Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

ZARZĄDZENIE Nr12/2020
Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
z dnia 20 marca 2020r.

w sprawie przeciwdziałania COVID-19

-    na podstawie art. 3 z dnia 2 marca 2020r., o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU.z 2020 r., poz.374), w związku z art.3 ust.

1 ustawy o kuratorach sądowych (tekst jedn. Dz.U.z 2020, poz. 167),

-    uwzględniając wytyczne Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 13 marca 2020r., sygn. DNA- VI. 122.12.2020, zarządza się:

§1

Wstrzymanie zarządzania przeprowadzania wywiadów środowiskowych przez kuratorów sądowych.

§2

Pozostawienie bez wykonania - z zawiadomieniem organu zarządzającego - wywiadów środowiskowych pozostających aktualnie do wykonania w referatach kuratorów zawodowych.

§3

Wykonywanie przez kuratorów sądowych zleconych obowiązków (nadzory, dozory, kontrolowanie kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej, wykonywanie kontroli orzeczonych obowiązków w okresie próby) jedynie za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej, faksu, komunikatorów internetowych lub korespondencyjnie.

§4

Wstrzymanie wykonywania przez kuratorów sądowych orzeczeń dotyczących realizowanych z ich udziałem kontaktów.

§5

Sądowi kuratorzy zawodowi są zobowiązani wykonywać zlecone przez sąd zadania leżące w zakresie ich obowiązków , jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że istnieje realne zagrożenie dla życia lub poważne zagrożenie dla zdrowia podopiecznego(uczestnika postępowania), np. odbiór osoby małoletniej od osoby nieuprawnionej.

§6

W przypadku konieczności nawiązania kontaktu osobistego z podopiecznym poza siedzibą sądu/ zespołu kuratorskiej służby sądowej, kuratorom sądowym należy zapewnić środki bezpieczeństwa wymagane przepisami sanitarnymi.

§7

Zamieszczenie na stronie internetowej sądu oraz na tablicy informacyjnej budynku sądu, drzwiach wejściowych do zespołów kuratorskiej służby sądowej komunikatu dotyczącego ograniczenia osobistych kontaktów stron z kuratorami sądowymi na rzecz kontaktu jedynie drogą elektroniczną lub korespondencyjną.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Nr12/2020 Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-03-23
Publikacja w dniu:
2020-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-03-23
Publikacja w dniu:
2020-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-03-23
Publikacja w dniu:
2020-03-23
Opis zmiany:
b/d