Zarządzenie nr 4/2020

ZARZĄDZENIE Nr 4/2020
Prezesa Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim
z dnia 17 marca 2020r.

w sprawie konieczności zapewnienia ciągłości funkcjonowania Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim w stanie zagrożenia epidemicznego i ograniczenia zadań jednostki organizacyjnej wykonującej zadania publiczne wyłącznie do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.
na podstawie
-    art. 22 § 1 w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2020.365 t.j.),
-    § 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020.433)
-    art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2019.1239 t.j. zpóźn. zm.),
-    art. 207 § 2 oraz art. 81 Kodeksu pracy (Dz.U. 2019.1040, t.j.).
biorąc pod uwagę zalecenia Ministerstwa Rozwoju z dnia 13 marca 2020r. dla zakładów pracy, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, opracowanymi w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym i wytyczne Ministerstwa Sprawiedliwości zawarte w piśmie DB-III.311.23.2020 z dnia 16.03.2020r.
w porozumieniu z Dyrektorem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze zarządzam

§1

Od 18 marca 2020r. do odwołania ograniczenie w funkcjonowania Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, to jest:
-    przeprowadzanie rozpraw i posiedzeń jawnych w sprawach wskazanych w Zarządzeniu Nr 7 Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 13 marca 2020r ;
-    dokonywanie czynności na posiedzeniach niejawnych i innych czynności przez sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziego, kuratorów sądowych, pracowników OZSS - w formie pracy zdalnej (przez osoby objęte tym systemem) albo w budynku sądu;

§2

Uwzględniając możliwości organizacyjne i techniczne, kryterium sprawiedliwego obciążenia pracą oraz biorąc pod uwagę charakter realizowanych zadań i zakresy czynności:
-    umożliwienie pracy zdalnej dla wszystkich pracowników, z wyłączeniem osób które muszą wykonywać pracę w siedzibie jednostki,
-    w przypadku pracowników, którzy muszą realizować pracę w siedzibie jednostki stosowanie systemu rotacyjnego i dyżurów na podstawie harmonogramów sporządzanych przez kierowników Sekretariatów Wydziałów (w porozumieniu z Przewodniczącymi Wydziału) i Sekcji,
-    w przypadkach, w których obecność pracownika nie jest niezbędna, a charakter i zakres zadań uniemożliwiają pracę w systemie zdalnym kierowanie pracowników na zaległe urlopy wypoczynkowe,
-    pozostawanie pracowników w gotowości do wykonywania pracy w siedzibie sądu niezależnie od przyjętych harmonogramów.

§3

Zobowiązuje kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych lub bezpośrednich przełożonych do nadzoru nad pracą podległych pracowników w miejscu świadczenia pracy, zdalnie, według kryterium sprawiedliwego obciążenia tym obowiązkiem i rozliczenia pracowników z powierzonych im zadań i realizacji pracy zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy rotacyjnej.

§4

Harmonogram dyżurów o których mowa w § 2 wraz z wykazem osób pracujących w systemie pracy rotacyjnej na każdy dzień roboczy oraz listę osób wykonujących pracę zdalną kierownicy poszczególnych komórek/bezpośredni przełożeni zobowiązani są przedłożyć do Samodzielnej Sekcji Administracyjnej.

§5

W razie konieczności upoważniam Kierowników Sekretariatów i Sekcji do wezwania pracownika celem stawienia się w siedzibie Sądu - niezależnie od harmonogramu właściwego dla danej jednostki.

§6

Wszystkie osoby objęte treścią zarządzenia bezwzględnie powinny pozostawać w kontakcie telefonicznym lub mailowym z bezpośrednimi przełożonymi.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega:
1.ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim
2.    publikacji na portalu wewnętrznym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim
3.    umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim

Lwówek Śląski, 2020-03-18

Rejestr zmian dla: Zarządzenie nr 4/2020

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-03-18
Publikacja w dniu:
2020-03-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-03-18
Publikacja w dniu:
2020-03-18
Opis zmiany:
b/d