ZARZĄDZENIE nr 23 /2020 Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

ZARZĄDZENIE nr 23 /2020
Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie funkcjonowania Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w stanie epidemii

W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS- CoV-2 i potrzebą podjęcia działań profilaktycznych, mających na celu ochronę życia i zdrowia pracowników i interesantów Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, na podstawie :
•    art.22 § 1 w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2020 r., poz. 365 z późn. zm.)
•    Art. 46 ust. 2 pkt 20 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 ( Dz. U z 2020 r. , poz. 875),
•    § 30 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1141),
Zarządzam
przy uwzględnieniu rekomendacji Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2020 r. oraz Ministerstwa Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania sądów w trakcie epidemii SARS-COV-2 w Polsce z dnia 18 maja 2020 r.

§1

1.    Z dniem 25 maja 2020 r. - uchyla się Zarządzenie Nr 8/2020 Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w porozumieniu z Dyrektorem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie konieczności zapewnienia ciągłości funkcjonowania Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w stanie zagrożenia epidemicznego i ograniczenia zadań jednostki organizacyjnej wykonującej zadania publiczne wyłącznie do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom - i zarządza się powrót do regulaminowego trybu pracy we wszystkich grupach zawodowych.
2.    Z dniem 25 maja 2020 r. - uchyla się Zarządzenie Nr 20/2020 Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie odwołania rozpraw i posiedzeń jawnych w sądach okręgu Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze oraz ustalenia katalogu spraw niepodlegających odwołaniu w związku z epidemią koronawirusa.
3.    Z dniem 1 czerwca 2020 r. - uchyla się Zarządzenie Nr 5/2020 Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 12 marca 2020 r. w związku z działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
4.    Z dniem 1 czerwca 2020 r. - zmienia się Zarządzenie Nr 19 /2020 Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjmowania
korespondencji w związku z wystąpieniem stanu epidemii - w ten sposób, że:
1)    w §1 ust. 1 tiret 3 nadaje się brzmienie:    bezpośrednio w budynku Sądu
Okręgowego w Jeleniej Górze - wrzucając do skrzynki podawczej usytuowanej przy wejściu głównym wewnątrz budynku Sądu lub bezpośrednio w BOI”,
2)    w §2 ust. 1 zdanie 1 nadaje się brzmienie : „Wszystkie pisma oraz akta spraw wpływające do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w danym dniu roboczym podlegają obowiązkowej kwarantannie w wydzielonym i zabezpieczonym pomieszczeniu przez okres 48 godz., z wyłączeniem spraw w przedmiocie:
-    zażalenia na postanowienia w przedmiocie przedłużenia tymczasowego aresztowania,
-    wnioski o przesłuchanie małoletniego,
-    wnioski o wyznaczenie obrońcy z urzędu,
-    akta z wnioskiem w przedmiocie przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania,
-    akta z wnioskiem w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania /ENA/,
-    akta skierowane wraz z aktem oskarżenia w których zastosowano tymczasowe aresztowanie,
-    zażalenia na postanowienia w przedmiocie stosowania środków zabezpieczających w postaci umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym,
-    zażalenia na postanowienia w przedmiocie wstrzymania wykonania kary,
-    sprawy apelacyjne, w których tymczasowe aresztowanie kończy się w przeciągu 7 dni od daty wpływu do Sądu Okręgowego.
-    o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostające pod opieką,
-    sprawy związane z ochroną zdrowia psychicznego,
-    dotyczące umieszczenia lub przedłużenia pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich,
-    wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich w postępowaniu przed sądem lub innym organem w sprawach pilnych,
-    w przedmiocie nakazania przez sąd opuszczenia mieszkania przez członka rodziny wspólnie najmującego mieszkanie, który swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkanie, na podstawie art. 11 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.”
5.    Wprowadza się „Zasady zachowania bezpieczeństwa w trakcie pracy i obsługi interesantów” - stanowiące załącznik Nr 1.
6.    Wprowadza się „Zasady bezpiecznego procedowania” - stanowiące załącznik Nr 2.

§2

1.    Zobowiązuję Kierowników Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów do
przygotowania stosownych procedur przeprowadzania badań z uwzględnieniem wytycznych Ministerstwa Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego.
2.    Zobowiązuję Prezesów Sądów Rejonowych okręgu jeleniogórskiego do wydania stosownych zarządzeń w zakresie funkcjonowania podległych sądów rejonowych.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega:
1)    ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze ,
2)    publikacji na portalu wewnętrznym Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze,
3)    zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.

Rejestr zmian dla: ZARZĄDZENIE nr 23 /2020 Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-05-22
Publikacja w dniu:
2020-05-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-05-22
Publikacja w dniu:
2020-05-22
Opis zmiany:
b/d