ZARZĄDZENIE nr 20/20 Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

ZARZĄDZENIE nr 20/20
Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
z dnia 4 maja 2020 r.

w sprawie odwołania rozpraw i posiedzeń jawnych w sądach okręgu Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze oraz ustalenia katalogu spraw niepodlegających odwołaniu
w związku z epidemią koronawirusa

Na podstawie:

  1. art. 22 § 1 w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 365 z późn. zm.),
  2. § 8 ust. 1-2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 433),
  3. art. 14a ust. 4 w związku z art. 14a ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwią­zaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374),
  4. § 30 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1141),

zarządza się co następuje:

§1

  1. Mając na celu zminimalizowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, w sądach okręgu Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze zarządza się na okres od 15 maja do 31 maja 2020r. zniesienie wszystkich rozpraw i posiedzeń jawnych, z wyjątkiem spraw pilnych wymagających rozpoznania w trybie niecierpiącym zwłoki z udziałem stron,
  2. Sprawami pilnymi, o których mowa w ust. 1, są sprawy:

1)   w przedmiocie wniosków o zastosowanie, przedłużenie, zmianę i uchylenie tymczasowego aresztowania;

2)   w których jest stosowane zatrzymanie;

3)   w których orzeczono środek zabezpieczający;

4)   przesłuchania świadka w postępowaniu przygotowawczym przez sąd na podstawie art. 185a- 185c albo art. 316 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 30 i 413), gdy podejrzany jest zatrzymany;

5)         w przedmiocie europejskiego nakazu aresztowania;

6)         w przedmiocie zarządzenia przerwy w wykonaniu kary w systemie dozoru elektronicznego;

7)         o zastosowanie i przedłużenie środka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku, o zastosowanie lub przedłużenie wobec niego aresztu dla cudzoziemców;

8)       w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonania takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie;

9)       o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką;

10)      o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1690);

11)      dotyczące umieszczenia lub przedłużenia pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich;

12)      dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo-wychowawczej;

13)      z zakresu postępowania wykonawczego w sprawach, o których mowa w pkt 8-12;

14)      wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich w postępowaniu przed sądem lub innym organem w sprawach pilnych;

15)      o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2019 r. poz. 2203 oraz z 2020 r. poz. 278);

16)      przesłuchania przez sąd osoby w tiybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie;

17)      sprawy uznane za pilne na mocy zarządzenia Prezesa Sądu.

  1. Zobowiązuje się Przewodniczących Wydziałów do zawiadomienia, w miarę możliwości, wszystkich uczestników postępowań o zniesieniu rozpraw i posiedzeń.

§2

Z dniem 16 maja 2020r. uchyla się Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Zarządzenie Nr 7/2020 Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 13 marca 2020r.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie podpisania i podlega:

1)       ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze,

2)       publikacji na portalu wewnętrznym Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

3)       zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w budynkach Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.

Rejestr zmian dla: ZARZĄDZENIE nr 20/20 Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-05-05
Publikacja w dniu:
2020-05-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-05-05
Publikacja w dniu:
2020-05-05
Opis zmiany:
b/d