Zarządzenie Nr 19 /2020 Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

Zarządzenie Nr 19 /2020 Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

z dnia 22 kwietnia 2020 r.

w sprawie przyjmowania korespondencji w związku z wystąpieniem stanu epidemii

na podstawie art. 22 § 1, art. 54 § 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U. 2020r., poz.365 ) zarządzam

§1

  1. Składanie korespondencji do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze za pośrednictwem :

-    operatora pocztowego,

-    drogą elektroniczną / mail, ePuap/ - z wyłączeniem pism procesowych

-     bezpośrednio w budynku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze - wrzucając do skrzynki podawczej usytuowanej przy wejściu głównym wewnątrz budynku Sądu,

-     przedstawicieli urzędów na stałe współpracujących z Sądem.

  1. Aby skorzystać ze skrzynki podawczej korespondencję należy umieścić w kopercie. Kopertę należy dokładnie zakleić i czytelnie opisać.
  2. Pisma wpływające do Sądu rozpoznawane są zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami.
  3. Skrzynka podawcza opróżniana jest codziennie do godz. 7.15 dnia następnego. Data wpływu korespondencji nadana zgodnie z rzeczywistym wpływem.
  4. Przy przyjęciu poczty przekazanej w innej formie aniżeli elektroniczna - obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny w szczególności poprzez: używanie rękawic, masek ochronnych, częstej dezynfekcji rąk.

§2

  1. Wszystkie pisma oraz akta spraw wpływające do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w danym dniu roboczym podlegają obowiązkowej kwarantannie w wydzielonym i zabezpieczonym pomieszczeniu przez okres 72 godz., z wyłączeniem spraw w przedmiocie:

-     zażalenia na postanowienia w przedmiocie przedłużenia tymczasowego aresztowania,

-     wnioski o przesłuchanie małoletniego,

-     wnioski o wyznaczenie obrońcy z urzędu,

-     akta z wnioskiem w przedmiocie przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania,

-    akta z wnioskiem w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania /ENA/,

-    akta skierowane wraz z aktem oskarżenia w których zastosowano tymczasowe aresztowanie,

-      zażalenia na postanowienia w przedmiocie stosowania środków zabezpieczających w postaci umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym,

-    zażalenia na postanowienia w przedmiocie wstrzymania wykonania kary,

-    sprawy apelacyjne, w których tymczasowe aresztowanie kończy się w przeciągu 7 dni od daty wpływu do Sądu Okręgowego.

-    o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostające pod opieką,

-    sprawy związane z ochroną zdrowia psychicznego,

-    dotyczące umieszczenia lub przedłużenia pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich,

-    wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich w postępowaniu przed sądem lub innym organem w sprawach pilnych,

-     w przedmiocie nakazania przez sąd opuszczenia mieszkania przez członka rodziny wspólnie najmującego mieszkanie, który swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkanie, na podstawie art. 11 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

  1. Po upływie czasu kwarantanny korespondencja oraz akta spraw zostaną przeniesione do pomieszczeń Biura Podawczego i zostanie im nadany właściwy bieg.
  2. Po zakończeniu kwarantanny pisma i akta spraw zostaną oznaczone prezentatą z datą wpływu oraz informacją o objęciu korespondencji kwarantanną wraz z datą jej zakończenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie w z dniem podpisania i podlega publikacji na portalu wewnętrznym Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Nr 19 /2020 Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-04-22
Publikacja w dniu:
2020-04-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-04-22
Publikacja w dniu:
2020-04-22
Opis zmiany:
b/d