Zarządzenie Nr 16/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim

Zarządzenie Nr  16/2020

Prezesa Sądu  Rejonowego w Lwówku Śląskim

z dnia 29 maja 2020 r.

  w sprawie  przyjmowania korespondencji w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 

na podstawie art. 22 § 1, art. 54 § 2  Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych  (t. j. Dz. U. 2020 r., poz.365 z poźn. zm.), zarządzam z dniem 1 czerwca 2020 r.:

 §1

Uchylenie zarządzenia Nr 14/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim

z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie  przyjmowania korespondencji w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 §2

1. Składanie korespondencji do Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim za pośrednictwem :

- operatora pocztowego,

- drogą elektroniczną / mail, ePuap/ – z wyłączeniem pism procesowych bądź przygotowawczych,

- przedstawicieli urzędów na stałe współpracujących z Sądem,

- Biurach Podawczych

2. Pisma wpływające do Sądu rozpoznawane są zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami.

3. Przy przyjęciu poczty przekazanej w innej formie aniżeli elektroniczna – obowiązuje bezwzględne przestrzeganie aktualnych, sanitarnych, zasad bezpieczeństwa i higieny, w szczególności poprzez: używanie rękawic (zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami), masek ochronnych (zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami), częstej dezynfekcji rąk, a w szczególności – kolejno, dezynfekcja rąk, założenie rękawic(zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami), założenie maseczki (zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami), przyjęcie poczty nieelektronicznej, ściągnięcie rękawic (zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami), dezynfekcja rąk, ściągnięcie maseczki (zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami).

 §3

1. Wszystkie pisma oraz akta spraw wpływające do Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim w danym dniu roboczym podlegają obowiązkowej kwarantannie w wydzielonym i zabezpieczonym pomieszczeniu przez okres 48 godz., z wyłączeniem spraw w przedmiocie:

-  wniosków o przesłuchanie małoletniego,

-  wniosków o wyznaczenie obrońcy z urzędu,

-  wniosków w  przedmiocie zastosowania i stosowania tymczasowego aresztowania,

- spraw skierowanych wraz z aktem oskarżenia w których zastosowano tymczasowe aresztowanie,

 - spraw w przedmiocie stosowania środków zabezpieczających w postaci umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym,

-   spraw w przedmiocie wstrzymania wykonania kary,

- spraw o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostające pod opieką,

- spraw związanych z ochroną zdrowia psychicznego,

- spraw dotyczących umieszczenia lub przedłużenia pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich,

- wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich w postępowaniu przed sądem lub innym organem w sprawach pilnych,

- w przedmiocie nakazania przez sąd opuszczenia mieszkania przez członka rodziny wspólnie najmującego mieszkanie, który swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkanie, na podstawie art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

2. Po upływie czasu kwarantanny korespondencja oraz akta spraw osoby pełniące obowiązki pracowników Biura Podawczego nadadzą im właściwy bieg.

3. Po zakończeniu kwarantanny pisma i akta spraw zostaną oznaczone prezentatą z datą rzeczywistego wpływu oraz informacją o objęciu korespondencji kwarantanną wraz z datą jej zakończenia.

 § 4

Zarządzenie wchodzi w życie w z dniem 1 czerwca 2020 r. i podlega publikacji na portalu wewnętrznym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim.

 

                                                                                                                                                                                 Prezes Sądu Rejonowego

                                                                                                                                                                                      we Lwówku Śląskim

                                                                                                                                                                                (-) SSR Jędrzej Barczewski

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Nr 16/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-05-29
Publikacja w dniu:
2020-05-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-05-29
Publikacja w dniu:
2020-05-29
Opis zmiany:
b/d