Zarządzenie Nr 15/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim

Zarządzenie Nr  15/2020

Prezesa Sądu  Rejonowego w Lwówku Śląskim

z dnia 29 maja 2020 r.

 

W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV-2, a w szczególności w związku z ogłoszonym stanem epidemii, i potrzebą podjęcia działań profilaktycznych, mających na celu ochronę życia i zdrowia wszystkich osób przebywających na terenie Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim, na podstawie art. 22 § 1 w zw. z art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz.U. 2020 r., poz. 365 z późn. zm.) w zw. z § 30 ust. 1 pkt 6 i pkt 15 oraz § 39 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1141), a także na podstawie art. 46 pkt 20 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875), zarządza się, co następuje:

§1

Od dnia 2 czerwca 2020 r. do odwołania czas urzędowania Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim ustala się w godzinach od 715 do 1515.

§2

Wszystkie osoby wchodzące do budynków Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim przy ul. Jaśkiewicza 12, 59 – 600 Lwówek Śląski oraz przy al. Wojska Polskiego 7, 59 – 600 Lwówek Śląski, podlegają aktualnym ograniczeniom dotyczącym zakrywania ust, nosa oraz dezynfekowaniu rąk. Na parterach budynków sądowych znajdują się bezdotykowe dozowniki z płynem dezynfekującym, z których to osoby wchodzące na obiekty sądowe obowiązane są skorzystać. Pojemniki z płynem dezynfekującym znajdują się również w innych pomieszczeniach sądowych, a w szczególności w Biurze Podawczym, czytelni, Sekretariatach, pokoju przeznaczonym do kontaktów z sądowymi Kuratorami Zawodowymi. W uzasadnionych przypadkach, wskazujących na zakażenie Covid-19, osoby znajdujące się na terenie Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim będą podlegać obowiązkowi mierzenia temperatury ciała oraz aktualnym obostrzeniem sanitarnym, podejmowanym również w porozumieniu ze stosownymi służbami, w szczególności z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lwówku Śląskim, Policją lub Strażą Miejską Lwówka Śląskiego.

§3

Od dnia 1 czerwca 2020 r. do odwołania Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim przy ul. Jaśkiewicza 12, czynne będą we wszystkie dni robocze, od poniedziałku do piątku, od godziny 800 do godziny 1000 oraz od godziny 1300 do godziny 1500. Działająca przy tym Biurze czytelnia czynna będzie we wszystkie dni robocze, od poniedziałku do piątku, od godziny 730 do godziny 1000. Biuro podawcze, przeznaczone wyłącznie dla spraw wieczystoksięgowych, znajdujące się w budynku Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim przy al. Wojska Polskiego 7, czynne będzie we wszystkie dni robocze, od poniedziałku do piątku, od godziny 900 do godziny 1100. W uzasadnionych, pilnych przypadkach, możliwe będzie, po uprzednim umówieniu wizyty w drodze elektronicznej (e-mailowej) bądź telefonicznej, złożenie korespondencji bądź uzyskanie informacji. Rekomenduje się składnie korespondencji za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego (nadanie pism sądowych w jakimkolwiek urzędzie pocztowym w Polsce bądź Unii Europejskiej, jest równoznaczne z złożeniem, tychże pism w Sądzie i to z początkową datą nadania; najbliższy Urząd Pocztowy, to jest Urząd Pocztowy Lwówek Śląski 1, znajduje się przy ul. Daszyńskiego 1, czas potrzebny do przejścia między siedzibą Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim, położoną przy ul. Jaśkiewicza 12 do siedziby wskazanego Urzędu Pocztowego wynosi maksymalnie 5 minut, zaś od drugiego budynku Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim położonego przy al. Wojska Polskiego 7 do siedziby opisanego Urzędu Pocztowego odległość czasowa wynosi maksymalnie 10 minut), czy też drogą elektroniczną, jednakże za wyjątkiem pism przygotowawczych bądź procesowych.

§4

Zobowiązuję się przy pierwszym kontakcie z interesantem bądź stroną (uczestnikiem) postępowania, do przedsięwzięcia działań celem uzyskania od tych osób, i ich ewentualnych pełnomocników, adresów poczty elektronicznej i kontaktowych numerów telefonicznych.

           

§5

Odnośnie złożonych pism obowiązuje kwarantanna wynosząca 48 godzin.

§6

Liczba interesantów mogących jednorazowo przebywać w pomieszczeniu Biura Podawczego lub czytelni, w tym także Biura Podawczego dotyczącego spraw wieczystoksięgowych, zostaje ograniczona do jednej osoby. Zobowiązuje się Przewodniczącą IV Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim do stosownego zorganizowania pracy tego Wydziału, związanych z obsługą interesantów, zgodnie z rygorami niniejszego zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim.

§7

Kontakt z danym Sekretariatem Wydziału będzie możliwy tylko w przypadku niemożności załatwienia sprawy w Biurze Podawczym (czytelni). Zobowiązuje się Kierowników wszystkich Sekretariatów do ścisłej współpracy, w szczególności w zakresie kontroli udostępnianych akt do czytelni, w tym wydelegowania pracownika danego Sekretariatu do niniejszych czynności, związanych z udostępnieniem akt.

§8

Zawiesza się możliwość zamawiania akt bezpośrednio w Biurze Podawczym (czytelni). Akta będą podlegały udostępnieniu, po wcześniejszym zamówieniu, zgłoszonym najpóźniej z jednodniowym wyprzedaniem, drogą elektroniczną, na adres podany na stronie internetowej danego Wydziału, bądź telefoniczną, na nr telefonu danego Wydziału.

§9

Wizyty w czytelni akt będą umawiane na konkretną godzinę. Akta jednej sprawy mogą być przeglądane maksymalnie przez 30 minut. W indywidualnych przypadkach czas ten można wydłużyć.                                            

§10

Wejście na teren Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim, poza opisanymi wyżej sytuacjami związanymi z Biurem Podawczym (czytelnią), możliwe będzie jedynie za okazaniem pisemnego wezwania lub zawiadomienia, ewentualnie, bez takich dokumentów, po uprzednim uzyskaniu zgody Prezesa Sądu Rejonowego, Wiceprezesa Sądu Rejonowego, Przewodniczących Wydziałów, Przewodniczących składów orzekających, bądź Sądowych Kuratorów Zawodowych.

§11

Kuratorzy Sądowi kontakt z osobami dozorowanymi bądź innymi interesantami realizują na parterze budynku Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim przy ul. Jaśkiewicza 12, w specjalnie przeznaczonym m. in. do tego celu pokoju nr 105. Ilość osób kontaktujących się z Kuratorami Zawodowymi w danym dniu nie może być większa niż jedna na godzinę, począwszy od godziny 1030.

§12

Lista osób przyjmowanych w danym dniu przez Kuratorów Zawodowych, jak też osób wzywanych bądź zawiadamianych o terminach rozpraw lub posiedzeń jawnych, przedstawiana jest uprzednio Ochronie Sądu.

§13

Ochrona Sądu udostępnia wejście na dalsze kondygnacje budynków sądowych osobom uprawnionym do wzięcia udziału w rozprawie bądź posiedzeniu jawnym na 15 minut przed godziną rozpoczęcia konkretnej rozprawy lub posiedzenia jawnego. Osobom tym zakazuje się korzystania z windy. Zakaz ten nie dotyczy osób mających trudności z poruszeniem się, z powodu stanu zdrowia bądź wieku.

§14

Przeprowadzanie rozpraw i posiedzeń jawnych w budynkach Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim ma odbywać się przy pełnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa wszystkich podmiotów uczestniczących w tych czynnościach.

§15

Rozprawy i posiedzenia jawne należy wyznaczać, poza wyjątkowymi sytuacjami, w szczególności dotyczącymi spraw pilnych, w salach o odpowiednim metrażu, zabezpieczonych dodatkowo w osłony stołów sędziowskich, stołów protokolanta, ław stron i barierek dla świadków, to jest w salach o numerach 104 i 304, znajdujących się w budynku Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim przy ul. Jaśkiewicza 12 oraz sali o numerze 17 znajdującej się w budynku Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim przy al. Wojska Polskiego 7. W wyjątkowych wypadkach, w szczególności dotyczących spraw pilnych, można wyznaczyć rozprawę bądź posiedzenie jawne w sali o mniejszym metrażu, zabezpieczonej jednak dodatkowo w osłony stołu sędziowskiego, stołu protokolanta, ław stron i barierki dla świadków, to jest sali o numerze 301 znajdującej, się w budynku Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim przy ul. Jaśkiewicza 12.

§16

Rozprawy i posiedzenia jawne należy wyznaczać w odpowiednich odstępach czasowych, celem swobodnego wejścia, wyjścia i przebywania wewnątrz budynków sądowych, wzywanych bądź zawiadamianych uczestników danych postępowań, w tym świadków, tak, by zminimalizować, w miarę możliwości, jednoczesne przebywanie w budynkach sądowych większej liczby osób nie będących pracownikami Sądu bądź usługodawcami Sądu. Ułożenie spraw na wokandzie musi przewidywać w ciągu sesji przerwy trwające co najmniej 10 minut na wietrzenie sali, w odstępach co trzy godziny.

§17

Zarządza się szczególne dezynfekowanie Biur Podawczych oraz pokoju nr 105, jak też sal sesyjnych, zgodnie z następującym harmonogramem: godz. 1030 – 1100, Biuro Podawcze oraz specjalnie wydzielony pokój nr 105 położone w Lwówku Śląskim przy ul. Jaśkiewicza 12; godz. 1100 – 1130, sala nr 17 w budynku Sądu położonym w Lwówku Śląskim przy al. Wojska Polskiego 7 oraz Biuro Podawcze dla spraw wieczystoksięgowych położone w Lwówku Śląskim przy al. Wojska Polskiego 7; godz. 1130 – 1200, sala nr 304 w budynku Sądu położonym w Lwówku Śląskim przy ul. Jaśkiewicza 12; godz. 1200 – 1230, sala nr 104 w budynku Sądu położonym w Lwówku Śląskim przy ul. Jaśkiewicza 12; jak też pełną dezynfekcję budynków sądowych na koniec każdego dnia roboczego.

§18

Zobowiązuje się Sędziów Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim oraz Referendarzy Sądowych w Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim do wyznaczania, stosownie do posiadanych uprawnień, terminów rozpraw lub posiedzeń niejawnych, w ten sposób, by każdy orzecznik miał zapewniony, co do zasady, poza sprawami pilnymi, jeden dzień sesyjny w danym tygodniu, co pozwoli na wykorzystanie, odpowiednio zabezpieczonych,  sal o dużym metrażu przez każdego orzecznika w danym tygodniu. Szczegółową realizację zarządzenia zawartego w niniejszym punkcie powierza się Przewodniczącym Wydziałów.

§19

Do dyspozycji danego składu orzeczniczego, procedującego na konkretnym terminie rozprawy lub posiedzenia jawnego, pozostawia się wybór stosowania środków ochronnych w postaci maseczek, przyłbic bądź rękawic.

§20

Uczestników rozpraw lub posiedzeń jawnych, nie będących pracownikami, bądź stałymi usługodawcami, Sądu, na terenie Sądu, obowiązują ogólne zasady zabezpieczenia ust i nosa, właściwe dla przestrzeni publicznej i aktualnych unormowań prawnych, mając zaś na uwadze stopień bezpieczeństwa danej sali, długość konkretnej rozprawy bądź konkretnego posiedzenia, pozostawia się do decyzji Przewodniczącego właściwego składu orzekającego o ewentualnym zwolnieniu uczestników przedmiotowej rozprawy bądź posiedzenia jawnego z zachowania tych norm na sali rozpraw bądź posiedzeń jawnych.

§21

W sytuacji gdy rozmiary sali nie pozwalają na zachowanie właściwego odstępu między uczestnikami rozprawy lub posiedzenia, osoby te należy rozmieścić na miejscach dla publiczności bądź w inny bezpieczny sposób, z zachowaniem odległości między uczestnikami wynoszącej co najmniej 1,5 metra.

§22

Rozszerza się zasadę wstępu publiczności za zezwoleniem Przewodniczącego składu orzekającego, w ten sposób, że osoba zainteresowana uczestniczeniem w rozprawie lub posiedzeniu jawnym, w charakterze publiczności, jest zobowiązana najpóźniej na dwa dni robocze przed terminem rozprawy lub posiedzenia jawnego, zgłosić w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim, zainteresowanie uczestnictwem w charakterze publiczności, o ilości osób mogących wejść na salę decyduje Przewodniczący składu orzekającego, biorąc pod uwagę konieczność bezpiecznego rozmieszczenia wszystkich osób na sali, potwierdzając bądź odmawiając uczestnictwa w charakterze publiczności zainteresowanej osoby.

§23

Składanie i wymiana pism przygotowawczych, procesowych, jak też okazywanie dokumentów, podczas rozprawy lub posiedzenia jawnego, powinno być ograniczone do minimum, przy zastosowaniu rękawiczek ochronnych.

§24

Wstrzymuje się do odwołania osobistą obsługę interesantów przyjmowanych przez Prezesa Sądu, Wiceprezesa Sądu bądź Przewodniczących Wydziałów.

§25

Załatwienie każdej sprawy administracyjnej będzie możliwe po uprzednim umówieniu wizyty drogą elektroniczną (e-mailem) lub telefonicznie na kontakty wskazane na stronie internetowej ,,www.lwowekslaski.sr.gov.pl”.

§26

Skargi składane są wyłącznie drogą elektroniczną (e-mailem) lub na piśmie, a gdy zachodzi konieczność wysłuchania skarżącego, wyjątkowo, telefonicznie. Nie przyjmuje się osobiście interesantów w sprawach z zakresu skarg administracyjnych.

§27

Umawiając interesantów na wizyty, należy w wyraźny sposób pouczyć o aktualnych ograniczeniach i obowiązkach związanych ze stawiennictwem w Sądzie, a w szczególności o obowiązku noszenia maseczki zakrywającej usta i nos, zachowaniem odstępu od innych osób, konieczności posiadania rękawiczek ochronnych oraz długopisu.

§28

Nakazuje się stałe wietrzenie korytarzy sądowych przy dobrej pogodzie. Podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych zaleca się wietrzenie korytarzy sądowych w sposób odpowiedni do tych warunków.

§29

Pracownicy Sądu otrzymują środki ochrony, to jest maseczki, przyłbice i rękawice.

§30

Stanowiska do obsługi interesantów zostają sukcesywnie wyposażone w osłony odpowiedniej wielkości, do czasu montażu tychże osłon określone stanowiska pozostają niedostępne dla interesantów.

§31

Uchyla się zarządzenie Nr 3/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z dnia 12 marca 2020 r. w związku z działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenieniu się koronawirusa.

§32

Uchyla się zarządzenie Nr 4/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z dnia 17 marca 2020 r. w spawie konieczności zapewnienia ciągłości funkcjonowania Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim w stanie zagrożenia epidemicznego i ograniczenia zadań jednostki organizacyjnej wykonującej zadania publiczne wyłącznie do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

§33

Zastrzega się modyfikację przedmiotowego zarządzenia, stosownie do sytuacji stanu epidemii, czy też stanu zagrożenia epidemiologicznego, ogłoszonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§34

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim, publikacji na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim, publikacji na portalu wewnętrznym Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, a nadto zamieszczeniu na tablicach ogłoszeń oraz drzwiach wejściowych w budynkach Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim.

 

Prezes                                        

Sądu Rejonowego we Lwówku Śląskim            

(-) SSR Jędrzej Barczewski                    

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Nr 15/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-05-29
Publikacja w dniu:
2020-05-29
Opis zmiany:
b/d