Prezes Sądu

rezes


Organem Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim jest Prezes Sądu - SSR Jędrzej Barczewski, którego zastępuje Wiceprezes Sądu - SSR Regina Lenartowicz, a w razie jej nieobecności – wyznaczony sędzia.

Prezes Sądu :

 • kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz,
 • pełni czynności z zakresu administracji sądowej,
 • pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz w odrębnych przepisach,
 • jest zwierzchnikiem służbowym sędziów danego sądu,
 • powierza sędziom pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, po zasięgnięciu wymaganych opinii.

Do zadań Prezesa w zakresie administracji należy m.in. :

 • troska o dobór odpowiednich kadr,
 • usprawnianie organizacji i techniki pracy sądu,
 • dbałość o należytą kulturę pracy i sprawność postępowania w sądzie,
 • terminowa sprawozdawczość

Do obowiązków prezesa sądu w zakresie sprawowanego nadzoru – niezależnie od obowiązków określonych w przepisach odrębnych – należy m.in. :

 • zaznajamianie się z orzecznictwem kierowanego sądu,
 • ocena orzecznictwa na tle zadań wymiaru sprawiedliwości w zakresie ochrony porządku prawnego,
 • analizowanie materiałów statystycznych dotyczących pracy sądu,
 • ocena sprawozdań przewodniczących wydziałów o wynikach pracy sekretariatów,
 • rozpatrywanie skarg, wniosków i listów obywateli, dotyczących pracy sądu,
 • wydawanie stosownych zarządzeń , a także podejmowanie odpowiednich środków w razie stwierdzenia w czynnościach sędziów i innych pracowników sądowych usterek i uchybień,
 • nadzór i kontrola pracy przewodniczących wydziałów.

Rejestr zmian dla: Prezes Sądu