Podział czynności

PODZIAŁ CZYNNOŚCI
Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, tj.) w związku z § 48 ust. 1 pkt 2 lit. f rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015r., poz. 2316), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia 22 lutego 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.

Imię (imiona): Wioleta
Nazwisko: Bielińska
Stanowisko służbowe: Sędzia Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim
Przydział do Wydziału lub Wydziałów: Wydział I Cywilny
Pełnione funkcje: Prezes Sądu, Przewodnicząca Wydziału Cywilnego
Reguły przydziału spraw:
- wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału lub pionu spraw (procent czynności orzeczniczych przy założeniu, że dla osoby wykonującej wyłącznie czynności orzecznicze wskaźnik ten wynosi 100%);
w wypadku przydzielenia do więcej niż jednego wydziału należy podać wskaźnik procentowy odrębnie dla każdego z nich:
Wydział Cywilny - 96%
I. 0,25 udziału spraw wpływających do wydziału rejestrowanych w rep. C, Ns ( poza sprawami o symbolu 217, 216, w których udział wynosi 33,33) iw wykazie N, Cps;
II. 0,25 udziału spraw wpływających do wydziału rejestrowanych w rep. Nc;
III. 0,25 udziału spraw wpływających do wydziału rejestrowanych w rep. Co z wyłączeniem spraw o symbolu 118 ( nadzór nad egzekucją z nieruchomości) oraz o symbolu 106 ( skargi na czynności komornika)
ewentualne dodatkowe lub odmienne reguły przydziału spraw od zasady automatycznego przydziału spraw
(np. sędzia wyspecjalizowany, wydziały rodzinne i nieletnich, rejestrowe):
Uzasadnienie reguły przydziału spraw - ustalenia wskaźnika procentowego udziału w przydziale wpływających do wydziału lub pionu spraw ze wskazaniem przyczyn zastosowania niższego wskaźnika niż 100% oraz sposobu ustalenia jego wysokości (podlega wypełnieniu w razie ustalenia wskaźnika na poziomie niższym niż 100%):
Prezes Sądu - §48 pkt 2 d Regulaminu urzędowania sądów.( wyliczony przydział 96% wynika z przyjęcia, że w części kategorii spraw rejestrowanych w rep Co ( symbol 118,106), sędzia nie orzeka, te sprawy stanowią ok. 20% spraw w tym repertorium (jednym z pięciu
w wydziale)
Zasady zastępstw: -
Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar (np. dyżury aresztowe, dyżury sędziów rodzinnych, koordynatorzy):

Imię (imiona): Andrzej
Nazwisko: Lebica
Stanowisko służbowe: Sędzia Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim
Przydział do Wydziału lub Wydziałów: Wydział I Cywilny
Pełnione funkcje: —
Reguły przydziału spraw:
- wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału lub pionu spraw (procent czynności orzeczniczych przy założeniu, że dla osoby wykonującej wyłącznie czynności orzecznicze wskaźnik ten wynosi 100%);
w wypadku przydzielenia do więcej niż jednego wydziału należy podać wskaźnik procentowy odrębnie dla każdego z nich:
Wydział Cywilny - 100 %
I. 0,25 udziału spraw wpływających do wydziału rejestrowanych w rep. C, Ns ( poza sprawami o symbolu 217, 216, w których udział wynosi 33,33) i w wykazie N, Cps;
II. 0,25 udziału spraw wpływających do wydziału rejestrowanych w rep. Nc;
III. 0,25 udziału spraw wpływających do wydziału rejestrowanych w rep. Co poza sprawami o symbolu 118 ( nadzór nad egzekucją z nieruchomości) oraz o symbolu 106 (skarga na czynności komornika), których udział w przydziale wynosi 3,33.
ewentualne dodatkowe lub odmienne reguły przydziału spraw od zasady automatycznego przydziału spraw (np.
sędzia wyspecjalizowany, wydziały rodzinne i nieletnich, rejestrowe):
Uzasadnienie reguły przydziału spraw - ustalenia wskaźnika procentowego udziału w przydziale wpływających do wydziału lub pionu spraw ze wskazaniem przyczyn zastosowania niższego wskaźnika niż 100% oraz sposobu ustalenia jego wysokości (podlega wypełnieniu w razie ustalenia wskaźnika na poziomie niższym niż 100%):
Zasady zastępstw:
- zastępowanie Przewodniczącego Wydziału I Cywilnego w czasie jego nieobecności,
'Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar (art. dyżury aresztowe, dyżury sędziów rodzinnych, koordynatorzy):
- wykonywanie innych czynności powierzonych przez Przewodniczącego Wydziału lub Prezesa Sądu.

Imię (imiona): Jędrzej
Nazwisko: Barczewski
Stanowisko służbowe: Sędzia Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim
Przydział do Wydziału lub Wydziałów: Wydział I Cywilny
Pełnione funkcje: —
Reguły przydziału spraw:
- wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału lub pionu spraw (procent czynności orzeczniczych przy założeniu, że dla osoby wykonującej wyłącznie czynności orzecznicze wskaźnik ten wynosi 100%);
w wypadku przydzielenia do więcej niż jednego wydziału należy podać wskaźnik procentowy odrębnie dla każdego z nich:
Wydział Cywilny - 100 %
I. 0,25 udziału spraw wpływających do wydziału rejestrowanych w rep. C, Ns ( poza sprawami o symbolu 217, 216, w których udział wynosi 33,33) iw wykazie N, Cps;
II. 0,25 udziału spraw wpływających do wydziału rejestrowanych w rep. Nc;
III. 0,25 udziału spraw wpływających do wydziału rejestrowanych w rep. Co poza sprawami o symbolu 118 ( nadzór nad egzekucją z nieruchomości) i o symbolu 106 ( skarga na czynności komornika), których udział w przydziale wynosi 3,33.
ewentualne dodatkowe lub odmienne reguły przydziału spraw od zasady automatycznego przydziału spraw (np.
sędzia wyspecjalizowany, wydziały rodzinne i nieletnich, rejestrowe):
Uzasadnienie reguły przydziału spraw - ustalenia wskaźnika procentowego udziału w przydziale wpływających do wydziału lub pionu spraw ze wskazaniem przyczyn zastosowania niższego wskaźnika niż 100% oraz sposobu ustalenia jego wysokości (podlega wypełnieniu w razie ustalenia wskaźnika na poziomie niższym niż 100%):
Zasady zastępstw:
-zastępowanie Przewodniczącego Wydziału I Cywilnego w czasie jego nieobecności w czasie jego nieobecności i nieobecności Sędziego Andrzeja Lebicy
Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar (np. dyżury aresztowe, dyżury sędziów rodzinnych, koordynatorzy):
- wykonywanie innych czynności powierzonych przez Przewodniczącego Wydziału i Prezesa Sądu.

Imię (imiona): Roman
Nazwisko: Chorab
Stanowisko służbowe: Sędzia Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim
Przydział do Wydziału lub Wydziałów: Wydział II Karny
Pełnione funkcje: Przewodniczący Wydziału II Karnego
Reguły przydziału spraw:
- wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału lub pionu spraw (procent czynności orzeczniczych przy założeniu, że dla osoby wykonującej wyłącznie czynności orzecznicze wskaźnik ten wynosi 100%);
w wypadku przydzielenia do więcej niż jednego wydziału należy podać wskaźnik procentowy odrębnie dla każdego z nich:
Wydział Karny - 100 %
I. 0,4 udziału spraw wpływających do wydziału rejestrowanych w rep. K, poza czynnościami w tych sprawach przewidzianych dla referendarza sądowego dotyczącymi:
- wyznaczenia obrońcy (art. 81 § 1 kpk, art.. 84 kpk, art. 249 kpk, art. 378 kpk);
- nadawania klauzul wykonalności ( art. 107 kpk);
- umarzania lub zawieszania postępowania karnego ( art. 57 kpk, art. 60 kpk, art. 61 kpk, art. 492 kpk);
- prowadzenia postępowania pojednawczego w sprawach z oskarżenia prywatnego ( art. 489 kpk);
- wydawania postanowień i zarządzeń w przedmiocie kosztów sądowych ( art. 622 kpk, 623 kpk, art. 626 kpk);
II. 0,4 udziału spraw wpływających do wydziału rejestrowanych w rep. W;
III. 0,4 udziału spraw wpływających do wydziału rejestrowanych w rep. Kop;
IV. 0,4 udziału spraw wpływających do wydziału rejestrowanych w rep.Kp - poza czynnościami
przewidzianymi dla referendarza sądowego dotyczącymi wyznaczenia obrońcy;
V. 0,4 udziału spraw wpływających do wydziału rejestrowanych w rep.Ko, poza sprawami w tym repertorium przewidzianymi dla referendarza sądowego w przedmiocie wyznaczenia obrońcy, umorzenia, odroczenia, odwołania , odwołania odroczenia, rozłożenia na raty, odwołania rozłożenia na raty grzywny lub kosztów sądowych i należności sądowych i zamiany na pracę społecznie użyteczną.
- ewentualne dodatkowe lub odmienne reguły przydziału spraw od zasady automatycznego przydziału spraw (np. sędzia wyspecjalizowany, wydziały rodzinne i nieletnich, rejestrowe):
Uzasadnienie reguły przydziału spraw - ustalenia wskaźnika procentowego udziału w przydziale wpływających do wydziału lub pionu spraw ze wskazaniem przyczyn zastosowania niższego wskaźnika niż 100% oraz sposobu ustalenia jego wysokości (podlega wypełnieniu w razie ustalenia wskaźnika na poziomie niższym niż 100%):
Zasady zastępstw:
Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar (np. dyżury aresztowe, dyżury sędziów rodzinnych, koordynatorzy):
- dyżury w przedmiocie wniosków o tymczasowe aresztowanie oraz w sprawach rozpoznawanych w trybie przyśpieszonym

Imię (imiona): Anetta
Nazwisko: Krawczyk
Stanowisko służbowe: Sędzia Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim
Przydział do Wydziału lub Wydziałów: Wydział II Karny
Pełnione funkcje: —
Reguły przydziału spraw:
-wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału lub pionu spraw (procent czynności orzeczniczych przy założeniu, że dla osoby wykonującej wyłącznie czynności orzecznicze wskaźnik ten wynosi 100%);
w wypadku przydzielenia do więcej niź jednego wydziału należy podać wskaźnik procentowy odrębnie dla każdego z nich:
Wydział Karny -100 %
I. 0,4 udziału spraw wpływających do wydziału rejestrowanych w rep. K, poza czynnościami w tych sprawach przewidzianych dla referendarza sądowego dotyczącymi:
- wyznaczenia obrońcy ( art. 81§1 kpk, art.. 84 kpk, art. 249 kpk, art. 378 kpk);
- nadawania klauzul wykonalności ( art. 107 kpk);
- umarzania lub zawieszania postępowania karnego ( art. 57 kpk, art. 60 kpk, art. 61 kpk, art. 492 kpk);
- prowadzenia postępowania pojednawczego w sprawach z oskarżenia prywatnego ( art. 489 kpk);
- wydawania postanowień i zarządzeń w przedmiocie kosztów sądowych ( art. 622 kpk, 623 kpk, art. 626 kpk);
II. 0,4 udziału spraw wpływających do wydziału rejestrowanych w rep. W;
III. 0,4 udziału spraw wpływających do wydziału rejestrowanych w rep. Kop;
IV. 0,4 udziału spraw wpływających do wydziału rejestrowanych w rep.Kp - poza czynnościami • przewidzianymi dla referendarza sądowego dotyczącymi wyznaczenia obrońcy;
V. 0,4 udziału spraw wpływających do wydziału rejestrowanych w rep.Ko, poza sprawami w tym repertorium przewidzianymi dla referendarza sądowego w przedmiocie wyznaczenia obrońcy, umorzenia, odroczenia, odwołania , odwołania odroczenia, rozłożenia na raty, odwołania rozłożenia na raty grzywny lub kosztów sądowych i należności sądowych i zamiany na pracę społecznie użyteczną.
- ewentualne dodatkowe lub odmienne reguły przydziału spraw od zasady automatycznego przydziału spraw
(np. sędzia wyspecjalizowany, wydziały rodzinne i nieletnich, rejestrowe):
Uzasadnienie reguły przydziału spraw - ustalenia wskaźnika procentowego udziału w przydziale wpływających do wydziału lub pionu spraw ze wskazaniem przyczyn zastosowania niższego wskaźnika niż 100% oraz sposobu ustalenia jego wysokości (podlega wypełnieniu w razie ustalenia wskaźnika na poziomie niższym niż 100%):
Zasady zastępstw:
Zastępowanie Przewodniczącego Wydziału II Karnego podczas jego nieobecności.
Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar (np. dyżury aresztowe, dyżury sędziów rodzinnych, koordynatorzy):
- dyżury w sprawach w przedmiocie wniosków o tymczasowe aresztowanie, w sprawach rozpoznawanych w trybie przyśpieszonym ,
-wykonywanie innych czynności powierzonych przez Przewodniczącego Wydziału i Prezesa Sądu.

Imię (imiona): Justyna
Nazwisko: Krzysztofik - Skrzydłowska
Stanowisko służbowe: Sędzia Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim
Przydział do Wydziału lub Wydziałów: Wydział II Karny / III Rodzinny i Nieletnich
Pełnione funkcje: —
Reguły przydziału spraw:
- wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału lub pionu spraw (procent czynności orzeczniczych przy założeniu, że dla osoby wykonującej wyłącznie czynności orzecznicze wskaźnik ten wynosi 100%);
w wypadku przydzielenia do więcej niż jednego wydziału należy podać wskaźnik procentowy odrębnie dla każdego z nich:
Wydział Karny - 50 %
I. 0,2 udziału spraw wpływających do wydziału rejestrowanych w rep. K, poza czynnościami w tych sprawach przewidzianych dla referendarza sądowego dotyczącymi:
- wyznaczenia obrońcy ( art. 81§1 kpk, art.. 84 kpk, art. 249 kpk, art. 378 kpk);
- nadawania klauzul wykonalności ( art. 107 kpk);
- umarzania lub zawieszania postępowania karnego ( art. 57 kpk, art. 60 kpk, art. 61 kpk, art. 492 kpk);
- prowadzenia postępowania pojednawczego w sprawach z oskarżenia prywatnego ( art. 489 kpk);
- wydawania postanowień i zarządzeń w przedmiocie kosztów sądowych ( art. 622 kpk, 623 kpk, art. 626 kpk);
II. 0,2 udziału spraw wpływających do wydziału rejestrowanych w rep. W;
III. 0,2 udziału spraw wpływających do wydziału rejestrowanych w rep. Kop;
IV. 0,2 udziału spraw wpływających do wydziału rejestrowanych w rep.Kp - poza czynnościami przewidzianymi dla referendarza sądowego dotyczącymi wyznaczenia obrońcy;
V. 0,2 udziału spraw wpływających do wydziału rejestrowanych w rep.Ko, poza sprawami w tym repertorium przewidzianymi dla referendarza sądowego w przedmiocie wyznaczenia obrońcy, umorzenia, odroczenia, odwołania , odwołania odroczenia, rozłożenia na raty, odwołania rozłożenia na raty grzywny lub kosztów sądowych i należności sądowych i zamiany na pracę społecznie użyteczną.
- ewentualne dodatkowe lub odmienne reguły przydziału spraw od zasady automatycznego przydziału spraw (np. sędzia wyspecjalizowany, wydziały rodzinne i nieletnich, rejestrowe):
Wydział III Rodzinny i Nieletnich
I. 1/3 udziału spraw wpływających do wydziału rejestrowanych w repertorium RC, RCps;
II. orzekanie w sprawach opiekuńczych ( Nsm, RNs, Nkd) i nieletnich i prowadzenie postępowań wykonawczych w sprawach rejestrowanych w rep. Op, Opm, Alk, Nw, wg.kryterium terytorialnego - Gmina: Mirsk i Miasto Świeradów Zdrój.
- ewentualne dodatkowe lub odmienne reguły przydziału spraw od zasady automatycznego przydziału spraw
(np. sędzia wyspecjalizowany, wydziały rodzinne i nieletnich, rejestrowe):
Uzasadnienie reguły przydziału spraw - ustalenia wskaźnika procentowego udziału w przydziale wpływających do wydziału lub pionu spraw ze wskazaniem przyczyn zastosowania niższego wskaźnika niż 100% oraz sposobu ustalenia jego wysokości (podlega wypełnieniu w razie ustalenia wskaźnika na poziomie niższym niż 100%):
Zasady zastępstw:
- dyżury w sprawach w przedmiocie wniosków o tymczasowe aresztowanie, w sprawach rozpoznawanych w trybie przyspieszonym;
- zastępowanie Przewodniczącego Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich w czasie jego nieobecności
Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar (np. dyżury aresztowe, dyżury sędziów rodzinnych, koordynatorzy):
- dyżury w sprawach rodzinnych niecierpiących zwłoki ( orzeczenia w sprawach nieletnich o umieszczeniu w schronisku - co czwarty tydzień);
- dyżury w sprawach rodzinnych niecierpiących zwłoki ( orzeczenia w trybie art. 569§2 kpc) w dni wolne od pracy ( co czwarty tydzień);
- nadzór na podstawie art. 77 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich nad wykonywaniem orzeczeniem o umieszczeniu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym;
- wykonywanie innych czynności powierzonych przez Przewodniczącego Wydziału i Prezesa Sądu.

Imię (imiona): Regina
Nazwisko: Lenartowicz
Stanowisko służbowe: Sędzia Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim
Przydział do Wydziału lub Wydziałów: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Pełnione funkcje: Przewodnicząca Wydziału
Reguły przydziału spraw:
- wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału lub pionu spraw (procent czynności orzeczniczych przy założeniu, że dla osoby wykonującej wyłącznie czynności orzecznicze wskaźnik ten wynosi 100%);
w wypadku przydzielenia do więcej niż jednego wydziału należy podać wskaźnik procentowy odrębnie dla każdego z nich:
100% Wydział III Rodzinny i Nieletnich,
I. 2/3 udziału spraw wpływających do wydziału rejestrowanych w repertorium RC, RCps;
II. orzekanie w sprawach opiekuńczych ( Nsm, RNs, Nkd) i nieletnich i prowadzenie postępowań wykonawczych w sprawach rejestrowanych w rep. Op, Opm, Alk, Nw, wg.kryterium terytorialnego - Gminy: Lwówek Śląski, Gryfów Śląski, Lubomierz, Wleń.
- ewentualne dodatkowe lub odmienne reguły przydziału spraw od zasady automatycznego przydziału spraw
(np. sędzia wyspecjalizowany, wydziały rodzinne i nieletnich, rejestrowe):
Uzasadnienie reguły przydziału spraw - ustalenia wskaźnika procentowego udziału w przydziale wpływających do wydziału lub pionu spraw ze wskazaniem przyczyn zastosowania niższego wskaźnika niż 100% oraz sposobu ustalenia jego wysokości (podlega wypełnieniu w razie ustalenia wskaźnika na poziomie niższym niż 100%): Zasady zastępstw:
Zastępowanie Prezesa Sądu w czasie jego nieobecności jako najstarszy służbą sędzia pełniący funkcje przewodniczącego wydziału ( art. 22b§2u.s.p)
Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar (np. dyżury aresztowe, dyżury sędziów rodzinnych, koordynatorzy):
- dyżury w sprawach rodzinnych nie cierpiących zwłoki (orzeczenia w trybie art.569§2 k.p.c)
- kontrola domów pomocy społecznej,
- dyżury w sprawach rodzinnych niecierpiących zwłoki (orzeczenia w sprawach nieletnich o umieszczeniu w schronisku( co czwarty tydzień)
- wykonywanie innych czynności powierzonych przez Przewodniczącego Wydziału i Prezesa Sądu.

Imię (imiona): Ewa
Nazwisko: Ochnio
Stanowisko służbowe: Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim
Przydział do Wydziału lub Wydziałów: IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Pełnione funkcje: Przewodnicząca Wydziału
Reguły przydziału spraw:
- wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału lub pionu spraw (procent czynności orzeczniczych przy założeniu, że dla osoby wykonującej wyłącznie czynności orzecznicze wskaźnik ten wynosi 100%);
w wypadku przydzielenia do więcej niż jednego wydziału należy podać wskaźnik procentowy odrębnie dla każdego z nich:
100% Wydział IV Ksiąg Wieczystych
1 .prowadzenie ksiąg wieczystych oraz prowadzenie postępowań w sprawach wieczysto - księgowych w 0, 60 udziału we wszystkich sprawach plus czynności wykonawcze oraz nie podlegające odrębnej rejestracji skargi i wnioski w w.w. udziale, z uwzględnieniem zasady przydziału jednemu orzecznikowi wszystkich spraw zarejestrowanych kolejno z jednego aktu notarialnego zapewniającej równy przydział spraw,
2. rozpoznawanie nie podlegających odrębnej rejestracji wniosków w sprawach w udziale, w których referent nie pełni już czynności w wydziale,
3. wy dawanie orzeczeń we przedmiocie kosztów sądowych przekazywanych referendarzowi w trybie art. 108 § 1 k.p.c. co stanowi 100% obciążenia przy uwzględnieniu, że drugi referendarz pełniący obowiązki w tym wydziale i nie pełniący funkcji, wykonuje czynności w wydziale cywilnym,
- ewentualne dodatkowe lub odmienne reguły przydziału spraw od zasady automatycznego przydziału spraw
(np. sędzia wyspecjalizowany, wydziały rodzinne i nieletnich, rejestrowe):
Uzasadnienie reguły przydziału spraw - ustalenia wskaźnika procentowego udziału w przydziale wpływających do wydziału lub pionu spraw ze wskazaniem przyczyn zastosowania niższego wskaźnika niż 100% oraz sposobu ustalenia jego wysokości (podlega wypełnieniu w razie ustalenia wskaźnika na poziomie niższym niż 100%):
Zasady zastępstw:
Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar (np. dyżury aresztowe, dyżury sędziów rodzinnych, koordynatorzy):

Imię (imiona): Anna
Nazwisko: Sobczuk
Stanowisko służbowe: Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim
Przydział do Wydziału lub Wydziałów: IV Wydział Ksiąg Wieczystych / II Wydział Karny
Pełnione funkcje:
Reguły przydziału spraw:
- wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału lub pionu spraw (procent czynności orzeczniczych przy założeniu, że dla osoby wykonującej wyłącznie czynności orzecznicze wskaźnik ten wynosi 100%);
w wypadku przydzielenia do więcej niż jednego wydziału należy podać wskaźnik procentowy odrębnie dla każdego z nich:
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - 66,6%
1.prowadzenie ksiąg wieczystych oraz prowadzenie postępowań w sprawach wieczysto -księgowych w udziale 0,40 we wszystkich sprawach plus czynności wykonawcze oraz nie podlegające odrębnej rejestracji skargi i wnioski w udziale j.w, z uwzględnieniem zasady przydziału jednemu orzecznikowi wszystkich spraw zarejestrowanych kolejno z jednego aktu notarialnego zapewniającej równy przydział spraw, co stanowi 66,7%, w odniesieniu do obciążenia Przewodniczącej Wydziału Ewy Ochnio, przy uwzględnieniu, że Pani referendarz ma przydzielone sprawy w wydziale karnym;
II Wydział Karny - 33,4%
Czynności w sprawach wpływających do wydziału w przedmiocie:
- wyznaczenia obrońcy ( art. 81§1 kpk, art.. 84 kpk, art. 249 kpk, art. 378 kpk);
- nadawania klauzul wykonalności ( art. 107 kpk);
- umarzania lub zawieszania postępowania karnego ( art. 57 kpk, art. 60 kpk, art. 61 kpk, art. 492 kpk);
- prowadzenia postępowania pojednawczego w sprawach z oskarżenia prywatnego ( art. 489 kpk);
- wydawania postanowień i zarządzeń w przedmiocie kosztów sądowych ( art. 622 kpk, 623 ' kpk, art. 626 kpk);
- czynności w postępowaniu wykonawczym poza wymienionymi w art. 18a kkw.
- ewentualne dodatkowe lub odmienne reguły przydziału spraw od zasady automatycznego
przydziału spraw (np. sędzia wyspecjalizowany, wydziały rodzinne i nieletnich, rejestrowe):
Uzasadnienie reguły przydziału spraw - ustalenia wskaźnika procentowego udziału w przydziale wpływających do wydziału lub pionu spraw ze wskazaniem przyczyn zastosowania niższego wskaźnika niż 100% oraz sposobu ustalenia jego wysokości (podlega wypełnieniu w razie ustalenia wskaźnika na poziomie niższym niż 100%): Zasady zastępstw: zastępowanie Przewodniczącej IV Wydziału Ksiąg Wieczystych w czasie
jej nieobecności.
Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar (np. dyżury aresztowe, dyżury sędziów rodzinnych, koordynatorzy):

Imię (imiona): Anna
Nazwisko: Nadybska - Czułowska
Stanowisko służbowe: Asesor Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim
Przydział do Wydziału lub Wydziałów: Wydział I Cywilny
Pełnione funkcje: —
Reguły przydziału spraw:
- wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału lub pionu spraw (procent czynności orzeczniczych przy założeniu, że dla osoby wykonującej wyłącznie czynności orzecznicze wskaźnik ten wynosi 100%);
w wypadku przydzielenia do więcej niż jednego wydziału należy podać wskaźnik procentowy odrębnie dla każdego z nich:
Wydział Cywilny - 100 %
I. 0,25 udziału spraw wpływających do wydziału rejestrowanych w rep. C, Ns ( poza sprawami o symbolu 217,216) i w wykazie N, Cps;
II. 0,25 udziału spraw wpływających do wydziału rejestrowanych w rep. Nc;
III. 0,25 udziału spraw wpływających do wydziału rejestrowanych w rep. Co poza sprawami o symbolu 118 ( nadzór nad egzekucją z nieruchomości) oraz o symbolu 106 ( skarga na czynności komornika), których udział w przydziale wynosi 3,33.
ewentualne dodatkowe lub odmienne reguły przydziału spraw od zasady automatycznego przydziału spraw (np.
sędzia wyspecjalizowany, wydziały rodzinne i nieletnich, rejestrowe):
Uzasadnienie reguły przydziału spraw - ustalenia wskaźnika procentowego udziału w przydziale wpływających do wydziału lub pionu spraw ze wskazaniem przyczyn zastosowania niższego wskaźnika niż 100% oraz sposobu ustalenia jego wysokości (podlega wypełnieniu w razie ustalenia wskaźnika na poziomie niższym niż 100%):
Zasady zastępstw:
- zastępowanie Przewodniczącego w czasie jego nieobecności i nieobecności Sędziego Andrzeja Lebicy, Sędziego Jędrzeja Barzcewskiego.
Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar (np. dyżury aresztowe, dyżury sędziów rodzinnych, koordynatorzy):
- rozpoznawanie skarg na czynności referendarzy w postępowaniu wieczystoksięgowym
- wykonywanie innych czynności powierzonych przez Przewodniczącego Wydziału lub Prezesa Sądu.

Rejestr zmian dla: Podział czynności