Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
 
Szczegółowe warunki udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zasady jej dokumentowania określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U z 2015 r. poz. 1255). Zapraszamy również na stronę poświęconą darmowej pomocy prawnej: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/otwiera się w nowym oknie

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Lwówku Śląskim znajduje się w Starostwie Powiatowym Lwówek Śląski, ul. Szpitalna 4
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej jest czynny:
wtorek od godziny 12.00 do 16.00,
środa od godziny 12.00 do 16.00
piątek  od 9.00 do 13.00

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu lwóweckiego - https://powiatlwowecki.pl/pl/article/1432otwiera się w nowym oknie

Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc prawna  - na etapie przedsądowym – przysługuje osobie fizycznej
1.której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
2.która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863),
3.która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693),
4.która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203),
5.która nie ukończyła 26 lat,
6.która ukończyła 65 lat,
7.która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,
8.która jest w ciąży
 
Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje osoba uprawniona poprzez:
•przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;  -  osoba o której mowa w pkt. 1 powyżej
•przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;  - osoba  o której mowa w pkt. 2 powyżej
•przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;  -  osoba o której mowa w pkt. 3 powyżej
•przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa; -  osoba o której mowa w pkt. 4 powyżej
•przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;  - osoba o której mowa w pkt. 5 i 6 powyżej
•złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności tj. klęska żywiołowa, katastrofa naturalna, awaria techniczna powodująca sytuację zagrożenia lub poniesienia; straty -  osoba o której mowa w pkt. 7 powyżej
•przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę -  osoba o której mowa w pkt. 8 powyżej

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje
•poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
•wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
•udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
•sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
•podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
•z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
•związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Rejestr zmian dla: Nieodpłatna pomoc prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-04-01
Publikacja w dniu:
2020-04-01
Opis zmiany:
b/d