Konkurs na stanowisko ASYSTENTA SĘDZIEGO

Lwówek Śl., dnia 24 kwietnia 2018r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE


Na podstawie art. 155a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2018, poz.23) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia  14 października 2013r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013r., poz.1228) Prezes Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim
ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA SĘDZIEGO (1 etat-w pełnym wymiarze) w Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim.

Konkurs (II i III etap) odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018r. o godz. 10.00 na sali rozpraw nr 301 w budynku Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim przy ul. Jaśkiewicza 12, 59-600 Lwówek Śląski/Konkurs na stanowisko asystenta sędziego przeprowadzany jest zgodnie z przepisami rozporządzania Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013r, poz.1228)/.


Kandydat powinien spełniać następujące wymagania :
Stosownie do art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 23) na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:
1. Jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. Jest nieskazitelnego charakteru,
3. Ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
4. Ukończył 24 lata.
Wymagane dokumenty i oświadczenia :
1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
4. oświadczenie, że wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
5. aktualną fotografię zgodną z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata na potrzeby konkursu;
7. inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku asystenta sędziego:
Zakres wykonywanych zadań zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie czynności asystentów sędziów (Dz. U. z 2012r. poz. 1270).
Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do 6 czerwca 2018r. w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim ul. Jaśkiewicza 12, 59-600 Lwówek Śl. z zaznaczeniem na kopercie „KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO" lub za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe (za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę nadania przesyłki pocztowej w placówce pocztowej operatora).
Kontakt pod numerem telefonu :75 64 69464
Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu będzie udostępniona w siedzibie Sądu Rejonowego w Lwówku Śl. oraz umieszczona zostanie w dniu 12 czerwca 2018r. na stronie internetowej BIP tut. Sądu: www.lwowekslaski.sr.gov.pl
Informacje dodatkowe:
Konkurs składa się z trzech etapów, przeprowadza go Komisja powołana przez Prezesa Sądu Rejonowego w Lwówku ŚL
Etap I - Wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.
Etap II - test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz praca pisemna na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata
Etap III - Rozmowa kwalifikacyjna. Komisja sprawdza predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu asystenta sędziego.
Oferty niespełniające wskazanych w ogłoszeniu wymogów zostaną odrzucone.
Kandydatury zgłoszone po terminie lub wysyłane drogą mailową nie będą rozpatrywane.
Lwówek Śl., 24 kwietnia 2018r.

Rejestr zmian dla: Konkurs na stanowisko ASYSTENTA SĘDZIEGO

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-04-25
Publikacja w dniu:
2018-04-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-04-25
Publikacja w dniu:
2018-04-25
Opis zmiany:
b/d