Konkurs na stanowisko aplikanta kuratorskiego

 

Jelenia Góra, dnia 27 stycznia 2020r.

Prezes Sądu Okręgowego
w Jeleniej Górze

KO 0112/22/20

OGŁOSZENIE

PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W JELENIEJ GÓRZE

o przeprowadzeniu konkursu na stanowisko aplikanta kuratorskiego

Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze ogłasza konkurs na stanowisko aplikanta kuratorskiego w okręgu jeleniogórskim. Konkurs dotyczy następujących etatów:

Sąd Rejonowy w Bolesławcu - 1 etat ;

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze -1 etat;

Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim - 1 etat;

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu -1 etat.

Liczba ujętych w konkursie etatów może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.

Planowany termin zatrudnienia - marzec 2020r.

1. Zgodnie z art. 72 ustawy o kuratorach sądowych z dnia 27 lipca 2001 r. /Dz. U. z 2018r., poz.1014/, aplikantem kuratorskim może zostać ten, kto odpowiada następującym warunkom:
 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków kuratora zawodowego,
 • ukończył wyższe studia magisterskie z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych albo inne wyższe studia magisterskie i studia podyplomowe z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych.
 • przedłożył informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
2. Wymagane dokumenty:
 • Podanie adresowane do Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze o przyjęcie na aplikację kuratorską, z aktualnym adresem, numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mail. W podaniu należy wskazać Sąd Rejonowy, do którego kandydat aplikuje;
 • Curriculum vitae;
 • życiorys sporządzony własnoręcznie;
 • kserokopia dyplomu ukończenia odpowiednich studiów wyższych - z notarialnym potwierdzeniem zgodności z oryginałem;
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, np.: ukończone studia podyplomowe, szkolenia specjalistyczne z zakresu profilaktyki uzależnień, resocjalizacji, mediacji, przemocy w rodzinie i innych , pomocnych w pracy kuratora sądowego, znajomość języków obcych;
 • w przypadku osób pełniących funkcję kuratora społecznego - aktualną opinię kuratora zawodowego, zatwierdzoną przez kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej, w której osoba przystępująca do konkursu wykonuje zadania kuratora społecznego ;
 • udokumentowane doświadczenie pedagogiczne - w przypadku jego posiadania;
 • oświadczenie o niekaralności oraz oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • pisemne oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną (do pobrania w załączniku).
 • fotografia legitymacyjna (należy wypełnić załączoną do niniejszego ogłoszenia „zgodę na udostępnienie wizerunku").
3. Osoby zainteresowane przystąpieniem do konkursu winny złożyć wyżej wskazane dokumenty w terminie do dnia 21 lutego 2020 r., na adres:

Prezes Sądu Okręgowego Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze 58-500 Jelenia Góra Al. Wojska Polskiego 56

Miejsce złożenia dokumentów- Biuro Podawcze Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze. Wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na aplikację kuratorską".

W przypadku zgłoszeń drogą pocztową, za datę złożenia dokumentów uważa się datę stempla pocztowego.

Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów we wskazanym terminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

Data egzaminu konkursowego zostanie podana na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w późniejszym terminie.

4. Po dokonaniu wyboru kandydata na aplikację kuratorską Prezes Sądu Okręgowego zastrzega sobie możliwość utworzenia listy rezerwowej.

Warunkiem zatrudnienia na aplikację kuratorską jest złożenie informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, oraz stosownych zaświadczeń o stanie zdrowia, w związku z treścią art. 72 ustawy o kuratorach sądowych z dnia 27 lipca 2001r. (t. jedn. Dz.U. 2018.0.1014).

Informuje się, że pozyskanie powyższych dokumentów odbywa się na koszt kandydata zakwalifikowanego do odbycia aplikacji.

5. Prezes Sądu Okręgowego może odstąpić od przeprowadzenia konkursu na aplikację kuratorską w danym Sądzie Rejonowym, jeśli zgłosi się i zostanie zatrudniony kurator zawodowy, w ramach przeniesienia z innego okręgu.
 

Regulamin egzaminu konkursowego na aplikację kuratorską w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze

W celu wyłonienia kandydatów na aplikantów kuratorskich Komisja Rekrutacyjna powołana przez Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze przeprowadzi egzamin konkursowy składający się z następujących etapów:

I     Etap - wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych

przystąpienia do konkursu.

Lista osób zakwalifikowanych do konkursu ogłoszona zostanie do dnia 28.02.2020r. na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.

II     Etap - egzamin pisemny.

Przystępując do egzaminu pisemnego należy posiadać dowód tożsamości i zgłosić się w miejscu przeprowadzenia egzaminu konkursowego - tj. w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze, Al. Wojska Polskiego 56.

Część pisemna egzaminu trwająca 60 minut polega na wypełnieniu testu jednokrotnego wyboru oraz udzielenie odpowiedzi na pytania otwarte z zakresu podanego poniżej:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej;
 • regulacje prawne dotyczące funkcjonowania kurateli sądowej;
  • metodyka pracy kuratora sądowego oraz wiadomości z zakresu prawa karnego i rodzinnego dotyczące obowiązków i czynności kuratorów sądowych;
  • wiadomości dotyczące funkcjonowania sądów powszechnych;
   • wiedza interdyscyplinarna z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych i prawnych;

W czasie trwania egzaminu obowiązuje zakaz korzystania z jakichkolwiek materiałów pomocniczych, w tym m.in. z urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu, z tekstów aktów prawnych , komentarzy oraz innych opracowań mogących służyć pomocą przy rozwiązywaniu testu.

Wyniki II etapu egzaminu konkursowego wraz z informacją o zakwalifikowaniu kandydatów do III etapu zostaną opublikowane na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze www.ielenia-gora.so.gov.pl

 

Egzamin ustny odbędzie się w budynku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, Al. Wojska Polskiego 56 .

Część ustna polega na odpowiedzi kandydata na wylosowane przez siebie pytania oraz odpowiedzi na pytania zadawane przez członków Komisji Rekrutacyjnej.

Wypowiedzi kandydatów oceniane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów: treść merytoryczna, sposób formułowania myśli, poprawność językowa wypowiedzi, komunikatywność, predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu kuratora sądowego.

Ogłoszenie wyników egzaminu konkursowego oraz podanie nazwiska osoby zakwalifikowanej do przyjęcia na aplikację kuratorską w okręgu Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze nastąpi przez publikację na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.

Dodatkowe informacje w sprawie naboru na aplikację kuratorską można uzyskać pod numerem telefonu: 75 64151 94/99 lub 75 64151 32/37.

Rejestr zmian dla: Konkurs na stanowisko aplikanta kuratorskiego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-01-29
Publikacja w dniu:
2020-01-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-01-29
Publikacja w dniu:
2020-01-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-01-29
Publikacja w dniu:
2020-01-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-01-29
Publikacja w dniu:
2020-01-29
Opis zmiany:
b/d