Konkurs dla pracownika na zastępstwo

A-1100-11/19

Dyrektor Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze ogłasza konkurs w celu zatrudnienia pracownika na zastępstwo urzędnika w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy – stanowisko p.o. protokolanta w Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim

Na podstawie art. 31 a § 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j Dz. U.2018 r., poz. 23) oraz na podstawie § 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu prowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. 2014, poz.400) w zw. z art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. 2018, poz. 577)

Liczba wolnych stanowisk pracy:  1- w pełnym wymiarze etatu (umowa na zastępstwo)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 

1. wszystkie czynności związane z prowadzeniem akt spraw oraz urządzeń ewidencyjnych do ich rejestrowania,

2. wykonywanie zarządzeń wydanych w sprawach sądowych,

3. protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach,

4. wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.

O przyjęcie może starać się osoba: zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2018r. poz. 577)

1) która ma pełną zdolność do czynności prawnych;

2) o nieposzlakowanej opinii;

3) która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

4) przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

5) która posiada wykształcenie co najmniej średnie i posiada świadectwo dojrzałości

6) posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Ponadto kandydat powinien posiadać bardzo dobrą umiejętność obsługi komputera, znajomość techniki biurowej, odporność na stres, wysoką kulturę osobistą, umiejętność dobrej organizacji pracy oraz pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) życiorys

2) list motywacyjny

3) kwestionariusz osobowy

4) oświadczenia kandydata o:

- korzystaniu z pełni praw publicznych

- niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

- o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

5) oryginały lub urzędowo poświadczone kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 16 lipca 2019r. w siedzibie Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim bądź za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim, ul. Jaśkiewicza 12, 59-600 Lwówek Śląski  – z dopiskiem „Konkurs – umowa na zastępstwo”

Kontakt pod numerem telefonu: 75 6469464

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, którzy zostaną zakwalifikowani do II etapu konkursu, zostanie zamieszczona na stronie BIP Sądu (www.lwowekslaski.sr.gov.pl) w dniu 19.07.2019 r.po zakończeniu I etapu konkursu.

Informacje dodatkowe:

Konkurs składa się z trzech etapów przeprowadzonych przez Komisję powoływaną na podstawie zarządzenia Dyrektora Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.

Etap I – wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

Etap II – praktyczne sprawdzenie umiejętności

Etap III – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której Komisja w szczególności ocenia umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy.

Lista kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu oraz wyniki z poszczególnych etapów konkursu publikowane będą na stronie BIP Sądu

Oferty niespełniające wskazanych w ogłoszeniu wymogów zostaną odrzucone.

Kandydatury zgłoszone po terminie lub wysłane drogą mailową nie będą rozpatrywane (za datę złożenia uważa się datą nadania przesyłki w placówce pocztowej).

W przypadku zgody kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w dalszej rekrutacji (lista rezerwowa) należy przedłożyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych, („zgoda na przetwarzanie danych osobowych - lista rezerwowa”)

 

Kandydaci niezatrudnieni i niezakwalifikowani na listę rezerwową mogą odebrać złożone przez siebie dokumenty rekrutacyjne w terminie 14 dni od zakończenia procedury konkursowej w Samodzielnej Sekcji Administracyjnej (I piętro pok. 204). Po upływie tego terminu oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wypełniając obowiązek uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu oraz dokumentach rekrutacyjnych jest Sąd Rejonowy w Lwówku Śl. z siedzibą przy Jaśkiewicza 12, 59-600 Lwówek Śl., e-mail biuro@lwowekslaski.sr.gov.pl

2. Inspektorem ochrony danych w Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl. jest Rafał Guzik abi@vp.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz - w przypadku wyrażenia na to zgody - w dalszych procesach rekrutacyjnych.

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału procesie rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia na to zgody - również dalszych procesach rekrutacyjnych.

5. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Przetwarzanie danych osobowych w dalszych procesach rekrutacyjnych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

6. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

7. Pani/Pan ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym odbiorcom danych ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dnia  1 lipca 2019 r.

Rejestr zmian dla: Konkurs dla pracownika na zastępstwo

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-07-01
Publikacja w dniu:
2019-07-01
Opis zmiany:
konkurs 20190701
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-07-01
Publikacja w dniu:
2019-07-01
Opis zmiany:
konkurs 20190701