JG1S/00032612/2

19-02-2020

I Co 358/19
O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, 
13 maja 2020r. o godz.12:30
w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się:
   P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości gruntowej położonej w Świeradowie - Zdrój, gm. Świeradów - Zdrój, działka ewidencyjna nr 74/3 o powierzchni 0,2000ha .W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się rozproszona zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz nowa zabudowa wielorodzinna apartamentowa i tereny niezabudowane. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową, a w końcowym odcinku drogą gruntową utwardzoną. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. Ze wszystkich stron przylega do innych działek zabudowanych oraz niezabudowanych zalesionych, stanowiących własność osób trzecich oraz Nadleśnictwa Świeradów-Zdrój.  Działka nr 74/3 ma kształt regularny, prostokątny. Ukształtowanie terenu ze spadkiem w kierunku wschodnim. Działka jest niezabudowana i nieogrodzona, w znacznym stopniu zadrzewiona i zakrzaczona.  Zgodnie z mapą zasadniczą działka nie jest uzbrojona, ale na sąsiednich nieruchomościach dostępne są: energia elektryczna, wodociągi i kanalizacja, a przy nieruchomościach położonych niżej ul. Cichej także sieć gazowa. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Świeradów-Zdrój nr IX/50/2019 z dnia 25 kwietnia 2019r.   w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świeradów-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 23 maja 2019r., poz. 3399), nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu 67MN/UT: 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub usług turystyki i wypoczynku; 2) przeznaczenie dopuszczalne: a) usługi handlu detalicznego, gastronomii, b) budynki gospodarcze,c) budynki garażowe, d) budynki gospodarczo-garażowe; Działka położona jest także w granicach strefy B ochrony uzdrowiskowej „Świeradów-Zdrój” i „Czerniawa-Zdrój” oraz w granicach strefy obserwacji archeologicznej miasta Świeradów-Zdrój i obszarze objętym ochroną konserwatorską, z uwagi na wpisanie miasta Świeradów-Zdrój do rejestru zabytków. Nieruchomość stanowi własność dłużników:
Łapczyńska Anna                
Łapczyński Marek
Adamczyk Rafał
Adamczyk Anna
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą o nr  JG1S/00032612/2.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 126 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania
 tj. kwotę:  94 500,00 zł.
Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj.12 600,00 zł, w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie zlożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu wlasności. Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.
                                                                                                  Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim
       Małgorzata Powalska -Graba

Rejestr zmian dla: JG1S/00032612/2

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
komornik
Dokument z dnia:
2020-02-19
Publikacja w dniu:
2020-02-19
Opis zmiany:
b/d