JG1S/00032611/5

19-02-2020

I Co 358/19
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, 
że w dniu 13 maja 2020r.  o godz.12:00
w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się:
 
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Świeradów - Zdrój, gmina Świeradów - Zdrój - działka ewidencyjna nr   74/2 o obszarze 0,2ha. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się rozproszona zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz nowa zabudowa wielorodzinna apartamentowa i tereny niezabudowane. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową, a bezpośrednio przy samej nieruchomości droga gruntowa utwardzona.  Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej (dz. nr 6/1 dr). Działka nr 74/2 ma kształt regularny, zbliżony do trójkąta. Ukształtowanie terenu ze spadkiem w kierunku wschodnim. Działka jest niezabudowana i nieogrodzona, w znacznym stopniu zadrzewiona i zakrzaczona. Zgodnie z mapą zasadniczą działka nie jest uzbrojona, ale na sąsiednich nieruchomościach oraz w pasie drogi dostępne są: energia elektryczna, wodociągi i kanalizacja, a przy nieruchomościach położonych niżej ul. Cichej także sieć gazowa. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Świeradów-Zdrój nr V/25/2015 z dnia 4 lutego 2015r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 17 lutego 2015r., poz. 602), nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu 67MN/UT: 1)przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub usług turystyki i wypoczynku; 2) przeznaczenie dopuszczalne: a)usługi handlu detalicznego, gastronomii, b) budynki gospodarcze, c) budynki garażowe, d) budynki gospodarczo-garażowe; i w niewielkiej części symbolem 74KDD: tereny dróg publicznych dojazdowych. Działka położona jest także w granicach strefy B ochrony uzdrowiskowej "Świeradów-Zdrój" i "Czerniawa-Zdrój" oraz w granicach strefy obserwacji archeologicznej miasta Świeradów-Zdrój i obszarze objętym ochroną konserwatorską.
Nieruchomość stanowi własność dłużników:
Łapczyńska Anna                
Łapczyński Marek
Adamczyk Rafał
      Adamczyk Anna
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą o nr  JG1S/00032611/5.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 126 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania
 tj. kwotę:   94 500,00 zł.
Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj.12 600,00 zł , w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie zlożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu wlasności. Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.
                                                                                                  Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim
       Małgorzata Powalska -Graba

Rejestr zmian dla: JG1S/00032611/5

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
komornik
Dokument z dnia:
2020-02-19
Publikacja w dniu:
2020-02-19
Opis zmiany:
b/d