JG1S/00021375/8

21-01-2020

I Co 558/18      
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, 
że w dniu 18 III 2020r. o godz.12:30
w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się:
 
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości gruntowej położonej w Przecznicy, gm. Mirsk  - działka gruntu niezabudowana nr 181/1 o powierchni 0,28ha. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. Kształt działki jest regularny, prostokątny, ukształtowanie terenu płaskie, nasłonecznienie dobre. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka nr 181/1 położona jest na terenie lasów. Według ewidencji gruntów stanowi tereny zalesione (użytek LsIII), a w rzeczywistości większa część powierzchni działki została utwardzona szutrem jako plac parkingowo-manewrowy. Pozostała część powierzchni działki pozostała zadrzewiona. Właściciel nie posiada inwentaryzacji leśnej dla działki.  Zgodnie z mapą zasadniczą na terenie działki nr 181/1 znajduje się fragment osadnika kanalizacji lokalnej i przebiega linia kanalizacyjna i deszczowa. Nieruchomość znajduje się na obszarze, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 18 października 2018r. Nr XLVIII/436/2018 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mirsk, przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem studium ZL – tereny lasów. Na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się pozostawienie gruntów leśnych oraz zmianę użytkowania gruntów leśnych na cele nieleśne położonych w obrębie stref zabudowy MP, MNU, U, P, PP.  
Nieruchomość stanowi własność dłużnika:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe PRI-BAZALT S.A. w likwidacji z siedzibą w Rębiszowie                    Rębiszów  200
59-630 Mirsk  
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą o nr  JG1S/00021375/8.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 6150,00 zł brutto  (5000,00 zł netto + podatek VAT 23% w kwocie 1150,00 zł)
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę:  4612,50 zł.
Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj.615,00 zł w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie zlożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu wlasności.
Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.
 
                                                                                                  Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim
 
       Małgorzata Powalska -Graba

Rejestr zmian dla: JG1S/00021375/8

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
komornik
Dokument z dnia:
2020-01-21
Publikacja w dniu:
2020-01-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
komornik
Dokument z dnia:
2020-01-21
Publikacja w dniu:
2020-01-21
Opis zmiany:
b/d