JG1S/00002464/0

19-02-2020

I Co 358/19
O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 13 maja 2020r., o godz.12:15
w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Świeradów - Zdrój przy ul. Cichej 17,15, gm. Świeradów - Zdrój. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową, a bezpośrednio przy samej nieruchomości droga gruntowa utwardzona. Działka nr 74/1 o powierzchni 3 834 m2 ma kształt regularny, pięcioboczny. Ukształtowanie terenu z lekkim spadkiem w kierunku wschodnim. Działka jest nieogrodzona i nieutwardzona, porośnięta trawą, zakrzaczona i zadrzewiona. Zgodnie z mapą zasadniczą działka jest uzbrojona w media: energia elektryczna, wodociągi i kanalizacja. Na działce nr 74/1 zlokalizowane są dwa budynki mieszkalne, wolnostojące, o numerach porządkowych 15 i 17. Budynek nr 15 dwukondygnacyjny(parter+poddasze),w całości podpiwniczony, bez strychu, instalacje: pozostałości instalacji elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych. Łącznie powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego nr 15 wynosi 91,20 m2. Budynek nr 17  dwukondygnacyjny (parter + poddasze), w całości podpiwniczony, ze strychem nieużytkowym, instalacje: pozostałości instalacji elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych. Łącznie powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego nr 17 wynosi 118,40 m2. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Świeradów-Zdrój nr IX/50/2019 z dnia 25 kwietnia 2019r.  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świeradów-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 23 maja 2019r., poz. 3399), nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu 67MN/UT: 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub usług turystyki i wypoczynku; 2) przeznaczenie dopuszczalne:a) usługi handlu detalicznego, gastronomii,b) budynki gospodarcze,c) budynki garażowe, d) budynki gospodarczo-garażowe; Działka położona jest także w granicach strefy B ochrony uzdrowiskowej „Świeradów-Zdrój” i „Czerniawa-Zdrój” oraz w granicach strefy obserwacji archeologicznej miasta Świeradów-Zdrój i obszarze objętym ochroną konserwatorską, z uwagi na wpisanie miasta Świeradów-Zdrój do rejestru zabytków. 
Nieruchomość stanowi własność dłużników:
Łapczyńska Anna                
Łapczyński Marek
Adamczyk Rafał
Adamczyk Anna
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą o nr  JG1S/00002464/0.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 478 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania
 tj. kwotę:   358 500,00  zł.
Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj.47 800,00 zł , w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie zlożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu wlasności. Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.
                                                                        Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim
       Małgorzata Powalska -Graba

Rejestr zmian dla: JG1S/00002464/0

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
komornik
Dokument z dnia:
2020-02-19
Publikacja w dniu:
2020-02-19
Opis zmiany:
b/d