INs 275/19

 akt: I Ns  275/19  

 

O G Ł O S Z E N I E

 

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w  Lwówku Śląskim  (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 16 sierpnia 2019r. został złożony przed notariuszem   przez:  Martę Stelmaszczyk wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Franciszka Krystyniuk, zmarłego w dniu 23  sierpnia 2017r.  , numer PESEL: 51061911257ostatni adres zamieszkania Niwnice 118.

 


Pouczenie:

1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

3. Osoby wskazane w pkt 2 mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: INs 275/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Aleksandra Kopeć
Dokument z dnia:
2019-10-10
Publikacja w dniu:
2019-10-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Aleksandra Kopeć
Dokument z dnia:
2019-10-10
Publikacja w dniu:
2019-10-10
Opis zmiany:
b/d