I Co340/18

21-01-2020

I Co 340/18
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 oraz 983 kpc, 
że w dniu 25 III 2020r. o godz.12:05 
w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 301 odbędzie się:
 
D R U G A    L I C Y T A C J A
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Młyńsko 70, gm. Gryfów Śląski złożonej z dwóch działek ewidencyjnych, tj. nr 344 o powierzchni 0,64 ha i nr 345 o powierzchni 0,20 ha. Działki położone są obok siebie i oddzielone jedynie rowem. Kształt działek jest regularny, wydłużonego prostokąta, ukształtowanie terenu płaskie, nasłonecznienie dobre. Działka nr 344 jest zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym i szopą drewnianą. Budynek mieszkalno-gospodarczy wzniesiony został w technologii tradycyjnej murowanej z cegły i kamienia. Obiekt jednorodzinny, dwukondygnacyjny (parter + poddasze użytkowe), bez podpiwniczenia, ze strychem nieużytkowym. Wyposażony w instalacje elektryczną, wodną (z sieci wodociągowej), kanalizacyjną (do szamba), centralnego ogrzewania zasilaną z pieca na opał stały, który znajduje się w pomieszczeniu łazienki. Łącznie powierzchnia użytkowa mieszkalna budynku (bez części gospodarczej) wynosi 106,00 m2. Do części mieszkalnej budynku przylega część gospodarcza, składająca się ze stodoły i obory, o łącznej powierzchni użytkowej 52,00 m2. Obok budynku mieszkalnego zlokalizowana jest także drewniana szopa o powierzchni użytkowej 25,50 m2. Działka nr 345 jest niezabudowana i stanowi użytki zielone. Dla terenu na którym położona jest wyceniana nieruchomość nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Nr VII/32/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 12 maja 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfów Śląski oraz Uchwałą Nr XXXVI/178/17 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfów Śląski dla wyodrębnionych obszarów położonych w granicach administracyjnych miasta i gminy Gryfów Śląski, działka nr 344 położona jest na terenie oznaczonym w części symbolem studium M I – strefa zabudowy mieszkalno-zagrodowej i w części symbolem R – grunty orne, a działka nr 345 położona jest na terenie oznaczonym symbolem studium R – grunty orne.  
Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Hnydyszyn Anna                   
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą o nr  JG1S/00005620/3.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 167 000,000 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania 
tj. kwotę: 111 333,33 zł.
Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj.16 700,00 zł , w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie zlożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu wlasności.Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.
                                                                                                  Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim
       Małgorzata Powalska -Graba

Rejestr zmian dla: I Co340/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
komornik
Dokument z dnia:
2020-01-21
Publikacja w dniu:
2020-01-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
komornik
Dokument z dnia:
2020-01-21
Publikacja w dniu:
2020-01-21
Opis zmiany:
b/d