I Co 96/19

21-02-2020

I Co 96/19
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, 
że w dniu 13 maja 2020r. o godz.13:30
w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 301 odbędzie się:
 
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Lwówku Śląskim przy ul. Przyjaciół Żołnierza 17/4. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej wojewódzkiej nr 297 - ul. Przyjaciół Żołnierza dz. nr 135/2 dr. Wejście do budynku od tyłu, od strony ul. Rzecznej, poprzez działkę nr 141/22, stanowiącą własność Gminy Lwówek Śląski. Lokal mieszkalny nr 4 położony jest na II kondygnacji (I piętro) trzykondygnacyjnego budynku mieszkalnego, w zabudowie wolnostojącej. Łącznie powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 46,90 m2. Układ funkcjonalny pomieszczeń jest trójstronny, przechodni. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania. Do lokalu mieszkalnego przynależy komórka gospodarcza o powierzchni 9,60m2, znajdująca się w budynku gospodarczym przylegającym do budynku mieszkalnego. Łącznie powierzchnia nieruchomości lokalowej wraz z pomieszczeniem przynależnym wynosi, zgodnie z księgą wieczystą prowadzoną dla przedmiotowej nieruchomości 56,50 m2. Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 1154/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współużytkowania wieczystego działki gruntu nr 141/12 o powierzchni 0,0568ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą nr JG1S/00024810/1. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim nr XIII/110/11 z dnia 27 października 2011r. w sprawie miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 1 miasta Lwówek Śląski  (Dz. Urz.Woj.Dol. z dnia 22 grudnia 2011r. Nr 272, poz. 5120), działka nr 141/12 położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu 12MW  - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Jest to także strefa B ochrony konserwatorskiej, a budynek nr 17 wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków.
Nieruchomość stanowi własność dłużnika:
Zienkiewicz Mirosław                       
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą o nr  JG1S/00034128/6.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  77 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania
 tj. kwotę:   57 750,00   zł.
Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj. 7 700,00 zł , w gotówce w Kancelarii do godz. 11.30 lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg(liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym  kancelarii komornika). Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu wlasności. Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.
 
                                                                                                  Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim
       Małgorzata Powalska -Graba

Rejestr zmian dla: I Co 96/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
komornik
Dokument z dnia:
2020-02-21
Publikacja w dniu:
2020-02-21
Opis zmiany:
b/d