I Co 779/18

10-01-2020

 I Co 779/18
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,  że  w dniu 19 II 2020r. o godz.12:30 w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 301 odbędzie się:
 
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
 
nieruchomości  gruntowej  położonej w miejscowości Ubocze, gm. Gryfów Śląski o łącznej powierzchni 0,9500 ha. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 16 czerwca 1998r. Nr XLV/325/1998 w sprawie wprowadzenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfów Śląski(Dz. Urz. Woj. Jeleniogórskiego z dnia 17 sierpnia 1998r. Nr 39, poz. 710), działka nr 708 położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu U15zU - teren projektowanej funkcji usługowej. Zgodnie z Uchwałą Nr VII/32/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 12 maja 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfów Śląski oraz Uchwałą Nr XXXVI/178/17 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfów Śląski dla wyodrębnionych obszarów położonych w granicach administracyjnych miasta i gminy Gryfów Śląski, działka nr 708 położona jest na terenie oznaczonym symbolem studium P-U tereny przemysłu i działalności gospodarczej.  Zgodnie z Uchwałą Nr VII/32/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 12 maja 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfów Śląski oraz Uchwałą Nr XXXVI/178/17  Rady Miejskiej Gryfów Śląski z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfów Śląski dla wyodrębnionych obszarów położonych w granicach administracyjnych miasta i gminy Gryfów Śląski, działka nr 696 położona jest na terenie oznaczonym symbolem studium M II - strefa zabudowy mieszkaniowej z przewagą zabudowy jednorodzinnej. Nieruchomość stanowi własność dłużników Magdaleny Orłowskiej i Andrzeja Orłowskiego na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą o nr  JG1S/00003772/9. Nieruchomość składa się z:
1. działki nr 696 o powierzchni 0,17 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonej w miejscowości Ubocze 236, gm. Gryfów Śląski. Budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, ze strychem nieużytkowym o łącznej powierzchni użytkowej mieszkalnej 222,80 m2. Dodatkowo w bryle budynku znajduje się garaż dwustanowiskowy o powierzchni 39,90m2 z bramą stalową otwieraną elektrycznie i wjazdem z tyłu budynku. Nad garażem znajduje się pomieszczenie niemieszkalne, a jeszcze powyżej strych nieużytkowy. Układ funkcjonalny budynku obejmuje 5 pokoi,  kuchnię, 2 łazienki z wc i jedną dodatkową toaletę oraz komunikację o  łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 222,80 m2. Dodatkowo w bryłę budynku wbudowany jest garaż dwustanowiskowy o powierzchni 39,90 m2. Działka nr 708 położona jest oddzielnie, po drugiej stronie drogi i jest niezabudowana.  Media dostępne z sieci zewnętrznych – energia elektryczna, wodociągi. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  534 000,00  zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:  400 500,00 zł. Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj.53 400,00 zł, w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją. Ponadto komornik informuje, iż uprawnione do licytacji będą wyłącznie osoby spełniające wymogi przewidziane w ustawie z dnia 14.04.2016r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2016r. poz. 585 z późn. zm.) .W dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości widnieje wpis ograniczonego prawa rzeczowego tj. dożywotniej i nieodpłatnej służebności mieszkania, polegającej na prawie korzystania przez uprawnioną z całego budynku mieszkalnego oraz podwórza na rzecz Natalii Małgorzaty Orłowskiej, córki Andrzeja i Magdaleny, która została wyceniona na kwotę 243.000,00 zł.
2. działki nr 708 o powierzchni 0,78 ha, która położona jest naprzeciwko działki nr 696, po drugiej stronie drogi. Ma kształt regularny, wydłużonego prostokąta. Ukształtowanie terenu jest płaskie, nasłonecznienie dobre. Dwoma dłuższymi bokami działka przylega do terenów niezabudowanych przemysłowo -usługowych i działalności gospodarczej i dwoma krótszymi bokami do przylegających dróg, Media dostępne z sieci zewnętrznych - energia elektryczna, wodociągi. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  127 000,00  zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:  95 250,00 zł. Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj.       12 700,00 zł komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją. Ponadto komornik informuje, iż uprawnione do licytacji będą wyłącznie osoby spełniające wymogi przewidziane w ustawie z dnia 14.04.2016r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2016r. poz. 585 z późn. zm.)
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie zlożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu wlasności. Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.
                                                      Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim
           Małgorzata Powalska -Graba

Rejestr zmian dla: I Co 779/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
komornik
Dokument z dnia:
2020-01-10
Publikacja w dniu:
2020-01-10
Opis zmiany:
b/d