I Co 557/18

17-02-2020

I Co 557/18
                                       O B W I E S Z C Z E N I E
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, 
że w dniu 13 maja 2020r. o godz.13:00
w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim  sala 304 odbędzie się:
 
                                    P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rębiszów, gm. Mirsk - działka ewidencyjna nr 737 o powierzchni 1,0726 ha. Działka niezabudowana, użytkowana rolniczo, kształt regularny, działka ogrodzona siatką leśną na słupkach drewnianych, przez część działki przepływa niewielki ciek wodny, najbliższe sąsiedztwo to tereny pastwisk i zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Dostęp komunikacyjny drogą gruntową nieutwardzoną ( dz. nr 753 ) do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej.  Aktualnie brak jest dla obrębu Rębiszów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze zmianami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirsk, zatwierdzonego Uchwałą nr XVIII/117/16 Rady Miasta i Gminy Mirsk  z dnia 31.03.2016r. działka nr 737 obręb Rębiszów położona na terenie oznaczonym na rysunku studium symbolem R: tereny rolne i użytków zielonych
Nieruchomość stanowi własność dłużnika:
Komorek Jarosław               
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą o nr  JG1S/00034047/4.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 29 850,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania
 tj. kwotę:   22 387,50   zł.
Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj.2 985,00 zł, w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie zlożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu wlasności.
Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.
 
                                                          Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim
       Małgorzata Powalska -Graba

Rejestr zmian dla: I Co 557/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
komornik
Dokument z dnia:
2020-02-17
Publikacja w dniu:
2020-02-17
Opis zmiany:
b/d