I Co 344/18

10-01-2020

I Co 344/18
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 oraz 983 kpc, 
że w dniu 19 II 2020r. o godz.12:45
w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 301 odbędzie się:
 
D R U G A    L I C Y T A C J A
udziału 1/3 w lokalu stanowiącym odrębną nieruchomość położonym w miejscowości Gryfów Śląski przy ul. Kolejowej 23/2. Budynek w zabudowie bliźniaczej, trzykondygnacyjny, podpiwniczony. W budynku znajdują się trzy lokale mieszkalne, po jednym lokalu na każdej kondygnacji z jedną klatką schodową.  Lokal mieszkalny nr 2 położony jest na I piętrze. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodną i gazową z sieci miejskiej, kanalizację ogólnospławną oraz instalację teletechniczną. Ogrzewanie lokalu: w pokojach piece kaflowe na opał stały w pozostałych pomieszczeniach brak ogrzewania. Zestawienie pomieszczeń i powierzchni lokalu mieszkalnego: 2 pokoje, kuchnia, brodzik, wc, przedpokój. Powierzchnia użytkowa lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych, zgodnie z księgą wieczystą prowadzoną dla przedmiotowej nieruchomości, wynosi 47,7 m2. Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 3231/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali objęte księgą wieczystą nr JG1S/00016346/8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części miasta Gryfowa Śląskiego obszar planistyczny „A” zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nr XLI/152/05  z dnia 25.01.2005r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. Doln.nr 34 poz. 761 z dnia 23.02.2005r. - teren oznaczony na rysunku planu symbolem MW; MW – tereny zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, w strefie B ochrony konserwatorskiej, budynek ujęty w ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków
Udział 1/3 w nieruchomości stanowi własność dłużnika:
Rogala Aneta              
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą o nr  JG1S/00030054/8.
Udział 1/3 w nieruchomości oszacowany jest na kwotę:  30 667,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania 
tj. kwotę:  20 444,67 zł.
Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj. 3066,70 zł, w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie zlożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu wlasności.
Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim
       Małgorzata Powalska -Graba

Rejestr zmian dla: I Co 344/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
komornik
Dokument z dnia:
2020-01-10
Publikacja w dniu:
2020-01-10
Opis zmiany:
b/d