I Co 23/18

28-01-2020

I Co 23/18
O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 oraz 983 kpc, że w dniu 25 III 2020r.o godz.12:30
w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 301 odbędzie się:
D R U G A L I C Y T A C J A
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gryfów Śląski, os. 7 Dywizji 24, działka ewidencyjna nr 33, o powierzchni 0,8456 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i dwoma budynkami przemysłowymi. Budynek mieszkalny w zabudowie wolnostojącej, o powierzchni użytkowej 199,5 m2 wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania zasilana z pieca na opał stały. Budynek hali produkcyjno-magazynowej mniejszej jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej z pustaków żwirobetonowych, wyposażony w instalacje: elektryczną oświetleniową i siły, wodną, kanalizacyjną, brak ogrzewania. Układ funkcjonalny budynku obejmuje jedno pomieszczenie – halę produkcyjno-magazynową o powierzchni użytkowej 106,70 m2. Budynek hali produkcyjno-magazynowej większej jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, wzniesiony w technologii szkieletowej stalowej i murowanej z pustaków żwirobetonowych, wyposażony w instalacje: elektryczną oświetleniową i siły, wodną, kanalizacyjną, brak ogrzewania. Układ funkcjonalny budynku obejmuje pomieszczenie hali produkcyjno-magazynowej, dwa pomieszczenia biurowe i zaplecze socjalno-sanitarne o łącznej powierzchni użytkowej 346,40 m2. Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/85/04 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 26 marca 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia i zachodniej części miasta Gryfów Śląski – obszar planistyczny „A” (Dz. Urz. Woj. Doln. nr 102, poz. 1812 z dnia 02.06.2004r.), wyceniana nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu MN,U – mieszkalnictwo jednorodzinne i/lub usługi oraz w niewielkiej części także KD – ulice dojazdowe (trójkąt widoczności przy skrzyżowaniu ulic 7 Dywizji i Partyzantów) i 2R – grunty rolne (trójkąt widoczności przy zjeździe do gruntów rolnych). Symbol MN – przeznaczenie podstawowe terenu – mieszkalnictwo jednorodzinne. Przeznaczenie uzupełniające: -istniejące mieszkalnictwo wielorodzinne,-zieleń urządzona i użytkowa, -usługi wbudowane oraz realizowane w samodzielnych obiektach spełniających wymagania przestrzenne określone w rubryce „C”, -ulice i drogi wewnętrzne, -parkingi i garaże,-lokalne obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej. Symbol U – przeznaczenie podstawowe terenu – usługi. Przeznaczenie uzupełniające: -mieszkalnictwo wbudowane z wyłączeniem parterów obiektów, -zieleń urządzona, -komunikacja wewnętrzna,- parkingi, garaże,-lokalne obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej. Symbol R – przeznaczenie podstawowe – grunty rolne. Symbol KD – przeznaczenie podstawowe – ulice dojazdowe. Nieruchomość stanowi własność dłużników: Marut Bogusław, Marut Irena
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00012460/5.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 899 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania
tj. kwotę: 599 333,333 zł.
Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj.89 900,00 zł, w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie zlożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu wlasności. Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim
Małgorzata Powalska -Graba

Rejestr zmian dla: I Co 23/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
komornik
Dokument z dnia:
2020-01-28
Publikacja w dniu:
2020-01-28
Opis zmiany:
b/d