I Co 210/19

16-01-2020

I Co 210/19
O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27 maja 2020r. o godz.12:00
w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Radomice nr 40, działka nr 41/1. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej (dz. nr 42/2 dr), o nawierzchni gruntowej, śródpolnej. Działka nr 41/1 o powierzchni 0,5204ha ma kształt regularny, sześcioboczny, ukształtowanie terenu jest płaskie i z lekkim spadkiem w kierunku wschodnim. Teren nie jest ogrodzony, w większości porośnięty trawą i częściowo zakrzaczony. Zgodnie z mapą zasadniczą nieruchomość posiada dostęp do mediów z sieci zewnętrznych – sieć energii elektrycznej i telekomunikacyjnej. Zgodnie z mapą ewidencyjną na działce nr 41/1 winny znajdować się budynek mieszkalny oraz trzy budynki gospodarcze. W rzeczywistości na działce znajdują się dwa budynki mieszkalne, jeden budynek gospodarczy i szopa drewniana. Zgodnie z pismem Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim nie odnotowano pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, które dotyczą przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkalny, w związku z czym powyższa adaptacja została przeprowadzona bez stosownych pozwoleń. Duży budynek mieszkalny zlokalizowany jest obiektem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, ze strychem nieużytkowym wyposażony w instalacje: na parterze nowe instalacje elektryczne, wodne i kanalizacyjne oraz centralnego ogrzewania (bez grzejników i pieca), na piętrze brak instalacji. Układ funkcjonalny budynku obejmuje dwa poziomy mieszkalne oraz piwnicę i strych nieużytkowy, dwupoziomowy. Łączna powierzchnia użytkowa budynku, obejmująca pomieszczenia mające charakter mieszkalny wynosi 311,70 m2 oraz pomieszczenia gospodarcze 108,10 m2. Obok budynku mieszkalnego posadowiony jest drugi budynek mieszkalny, który jest obiektem dwukondygnacyjnym, wolnostojącym, niepodpiwniczonym. Budynek wyposażony w instalacje: nowe instalacje elektryczne, wodne i kanalizacyjne, brak instalacji c.o., na parterze tylko kominek. Łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi 125,80 m2. Na działce zlokalizowane są także dwa budynki gospodarcze. Pierwszy murowany z kamienia i cegły i częściowo drewniany o powierzchni użytkowej 45,30 m2. Drugi budynek to szopa drewniana o powierzchni zabudowy 195 m2. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 20 grudnia 2007r. Nr 65/XIV/07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wleń w granicach administracyjnych (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 6 lutego 2008r. Nr 28, poz. 411), działka nr 41/1 położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu M – tereny zabudowy mieszanej (jednorodzinnej i zagrodowej – istniejące). Funkcje dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa na max 30 % powierzchni terenu, obiekty produkcyjne i obsługi komunikacji na max 30 % powierzchni terenu i nie powodujące konfliktu sąsiedztwa, rekreacja, zieleń urządzona, obiekty i sieci infrastruktury technicznej. Jest to także strefa „B” ochrony podstawowych wartości kulturowych oraz strefa „OW” obserwacji archeologicznej.
Nieruchomość stanowi własność dłużnika: van Acker Claude Denise Etienne
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00029775/8.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 544 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania
tj. kwotę: 408 000,00 zł.
Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj. 54 400,00 zł, w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie zlożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu wlasności. Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim
Małgorzata Powalska -Graba

Rejestr zmian dla: I Co 210/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
komornik
Dokument z dnia:
2020-01-16
Publikacja w dniu:
2020-01-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
komornik
Dokument z dnia:
2020-01-16
Publikacja w dniu:
2020-01-16
Opis zmiany:
b/d