Biegli sądowi

Jak zostać biegłym sądowym:


Materię dotyczącą biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133) wydane na podstawie art. 157. § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr. 98 poz.1070 ze późniejszymi zmianami)

 Biegłym może być ustanowiona osoba, która: 1. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2. ukończyła 25 lat życia;
3. posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
4. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
5. wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.


Wyjątkiem od powyższych zasad są wymogi wobec osoby starającej się o ustanowienie biegłym sądowym z dziedziny języka migowego tj. biegłym - tłumaczem języka migowego - może być osoba, która ukończyła 21 lat życia oraz posiada "Certyfikat drugi - "T2" - tłumacz-biegły w zakresie języka migowego" lub tytuł eksperta tego języka, wydane przez Polski Związek Głuchych.


Wykaz dokumentów, jakie powinno się przedłożyć, w razie ubiegania o ustanowienie biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze 1. Wniosek o ustanowienie biegłym sądowym z określonej dziedziny (z wyraźnym i konkretnym jej wskazaniem), skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
2. Dyplom ukończenia uczelni wyższej
3. Wszelka dokumentacja potwierdzająca ponadprzeciętną wiedzę z danej dziedziny ( dok. dotycząca studiów podyplomowych, kursów, szkoleń itp.)
4. Opinia zakładu pracy dotycząca wnioskodawcy, a w przypadku osoby wykonującej wolny zawód opinii organizacji zawodowej, do której osoba ta należy.
5. Oświadczenie, iż nie toczy się wobec osoby składającej podanie postępowanie karne ani postępowanie karno-skarbowe
6. Wypełniony druk zapytania o karalność (nieopłacony)
7. Udokumentowanie doświadczenia w sporządzaniu opinii na zlecenie organów wymiaru sprawiedliwości
8. Wypełniony formularz osobowy (standardowy, bez szczególnych wymogów)
9. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł tytułem „opłaty za wydanie decyzji o ustanowieniu biegłym sądowym” na konto Urzędu Miasta Jeleniej Góry


Wszelkie dokumenty należy przedłożyć w oryginale do wglądu

Zasady udostępniania wykazu biegłych sądowych 

Ze względu na fakt, iż jednostkami uprawnionymi do zlecania biegłym sądowym sporządzania opinii są wyłącznie sądy lub organy prowadzące postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych, lista biegłych nie jest udostępniana każdej zainteresowanej osobie, jakkolwiek wykaz taki udostępnia się stronom i uczestnikom postępowania w sekretariatach sądowych wydziałów, gdzie zawisła dana sprawa.

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH

Rejestr zmian dla: Biegli sądowi